Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

7 март 2019 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе следните решения по паричната политика:

(1) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Понастоящем Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко до края на 2019 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

(2) Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

(3) През септември 2019 г. ще бъде дадено началото на нова поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-III), които ще се провеждат веднъж на тримесечие, ще приключат през март 2021 г. и всяка ще бъде с двегодишен матуритет. Тези нови операции ще допринесат за запазването на благоприятни условия на банково кредитиране и за гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. В ЦОДР-III контрагентите ще имат право да вземат в заем до 30% от размера на допустимите към 28 февруари 2019 г. кредити, при лихвен процент, който се индексира спрямо лихвения процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на всяка операция. Подобно на неприключилата програма за ЦОДР, в ЦОДР-III ще бъдат вградени стимули за запазване на благоприятни кредитни условия. Повече подробности за точните условия на ЦОДР-III ще бъдат оповестени своевременно.

(4) Кредитните операции на Евросистемата ще продължат да се провеждат по тръжна процедура с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-малко до края на периода на поддържане на резервите, който започва през март 2021 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите