Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2019. gada 7. martā

Šīsdienas sanāksmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

1) Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00%, 0.25% un –0.40%). Padome tagad paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies tagadējā līmenī vismaz līdz 2019. gada beigām un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai vidējā termiņā nodrošinātu ilgtspējīgu inflācijas atgriešanos līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam.

2) Padome paredz arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt aktīvu iegādes programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad tā būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

3) Tiks uzsākts jauns ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) kopums. Šīs operācijas tiks veiktas reizi ceturksnī laikā no 2019. gada septembra līdz 2021. gada martam un to termiņš būs 2 gadi. Šīs jaunās operācijas palīdzēs saglabāt labvēlīgus banku kreditēšanas nosacījumus un raitu monetārās politikas transmisiju. ITRMO III ietvaros darījuma partneriem būs iespēja aizņemties līdz 30% no atbilstošo aizdevumu atlikuma 2019. gada 28. februārī ar procentu likmi, kas indeksēta ar galvenās refinansēšanas operācijas procentu likmi attiecīgās operācijas termiņa laikā. Tāpat kā pašreizējā ITRMO programma, arī ITRMO III ietvers tajā iestrādātus stimulus, kas vērsti uz labvēlīgu kreditēšanas nosacījumu saglabāšanos. Sīkāka informācija par precīziem ITRMO III nosacījumiem tiks paziņota drīzumā.

4) Eurosistēmas aizdevumu operācijas arī turpmāk tiks veiktas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, un vismaz līdz rezervju prasību izpildes perioda, kas sākas 2021. gada martā, beigām.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst.14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem