Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

12 януари 2009 г.

През втората половина на 2008 г. от обращение бяха изтеглени общо 354 000 фалшифицирани евробанкноти. Това е 13 % повече от задържаното през предходните шест месеца количество. От таблицата по-долу, в която е представена полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти, проличава, че в последно време количеството им постепенно нараства.

Таблица 1. 

Период 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Брой фалшиви банкноти 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Все пак, тъй като количеството истински евробанкноти в обращение също се увеличава (като през втората половина на 2008 г. средният им брой е 12 милиарда [1]), делът на фалшифицираните банкноти остава малък. Ето защо обществеността може има доверие в качеството на евробанкнотите и техните защитни елементи. Същевременно Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 16-те национални централни банки от еврозоната – приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти.

Разбивката по купюри на фалшивите банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2008 г., е както следва:

Таблица 2. 

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка по купюри (%) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

В ретроспективен план най-често фалшифицираната банкнота е купюрата от 50 €, но през втората половина на 2008 г. най-често е фалшифицирана банкнотата от 20 €. Трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) заедно представляват 94 % от всички фалшификати.

Повечето фалшификати, заловени през втората половина на 2008 г. (98 %), са открити в държави от еврозоната, само около 1 % са задържани в държави-членки на ЕС извън Еврозоната и още 1 % – в други части на света.

Евросистемата продължава да влага големи усилия, за да осигури добрата информираност на гражданите и на лицата, боравещи професионално с пари в брой, как да разпознават фалшивите банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от истинските, като се приложи простата проверка „ПИПНЕТЕ, РАЗГЛЕДАЙТЕ, НАКЛОНЕТЕ“, описана в публикациите на Евросистемата и на уебсайта на ЕЦБ, както и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение обаче банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.[1] Броят на банкнотите в обращение е представен по-подробно на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html

Данни за контакт за медиите