Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Доклад за сближаване на ЕЦБ, 2007 г.

16 май 2007 г.

По искане на Кипър и Малта днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува оценката си на икономическото и правното сближаване на двете страни. Докладът за сближаване на ЕЦБ разглежда дали е достигната висока степен на икономическо сближаване. Освен това преценява съответствието със законово установените изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от националните централни банки, за да станат неразделна част от Еуросистемата (правно сближаване).

С изготвянето на този доклад ЕЦБ изпълнява изискването по член 122, параграф 2 във връзка с член 121, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, да докладва на Съвета на Европейския съюз (Съвета на ЕС) най-малко веднъж на две години или по искане на държава-членка с дерогация „относно постигнатия напредък по изпълнението от страна на държавите-членки на техните задължения във връзка с постигането на икономическия и паричен съюз“.

Докладът за сближаване на ЕЦБ може да бъде намерен на 22 езика на Общността на уебсайта на ЕЦБ (http://www.ecb.europa.eu).

Publications

Данни за контакт за медиите