Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB:s konvergensrapport 2007

16 maj 2007

På begäran av Cypern och Malta publicerar Europeiska centralbanken (ECB) idag sin bedömning av den ekonomiska och rättsliga konvergensen i dessa två länder. ECB:s konvergensrapport undersöker om en hög grad av varaktig ekonomisk konvergens har uppnåtts. Rapporten utvärderar dessutom om de uppfyller de lagstadgade kraven för att de nationella centralbankerna skall kunna bli en del av Eurosystemet (rättslig konvergens).

ECB uppfyller i och med utarbetandet av denna rapport skyldigheten i enlighet med artikel 122.2 tillsammans med artikel 121.I i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att rapportera till Europeiska unionens råd (EU-rådet) minst en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat med undantag ”om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen”.

ECB:s konvergensrapport finns på 22 gemenskapsspråk på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media