Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2024

10 maj 2024

Marknadsoperationer

Förräntning av inlåning från staten och annan icke-penningpolitisk inlåning

Den 16 april 2024 antog ECB-rådet beslut ECB/2024/11 om förräntningen på icke-penningpolitisk inlåning hos nationella centralbanker och Europeiska centralbanken, enligt vilket räntetaket för inlåning från staten i euroområdet kommer att vara oförändrat för den korta euroräntan (EURSTR) minus 20 baspunkter. ECB antog även två rättsakter om anpassning av förräntningen på annan icke-penningpolitisk inlåning, nämligen riktlinje ECB/2024/12 om ändring av riktlinje (EU) 2019/671 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2019/7) och riktlinje ECB/2024/13 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer. Beslutet kommer att gälla från och med den 1 december 2024 då de nationella centralbankerna i Eurosystemet förväntas följa de två riktlinjerna. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Financial Stability Review – maj 2024

Den 8 maj 2024 hade ECB-rådet ett åsiktsutbyte om finansiell stabilitet i euroområdet på basis av rapporten Financial Stability Review som utkom i maj 2024 och godkände att den publicerades på ECB:s webbplats. Detta nummer innehåller en översikt över viktiga sårbarheter för den finansiella stabiliteten i euroområdet samt tre specialartiklar. I den första granskas konsekvenserna av geopolitiska risker för den finansiella stabiliteten i euroområdet. I den andra undersöks risker och fördelar för den finansiella stabiliteten i samband med ökad artificiell intelligens, medan den tredje tittar närmare på de risker för den finansiella stabiliteten som härrör från privata marknader. Denna rapport planeras bli publicerad på ECB:s webbplats den 16 maj 2024.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Lägesrapport om projektet för en digital euro

Den 8 maj 2024 tog ECB-rådet del av en lägesrapport om den första etappen av projektet för en digital euro – förberedelsefasen – där slutsatsen dras att projektet är på rätt spår, både vad gäller budget och tidsplan. Mer ingående information om det digitala euro-projektet finns på ECB:s webbplats.

Statusuppdatering om Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS)

Den 8 maj 2024 tog ECB-rådet del av en lägesrapport om projektet ECMS (Eurosystem Collateral Management System). Denna uppdatering följer ECB-rådets beslut i november 2023 att flytta det ECMS-projekt som lanseras till den 18 november 2024 och ECB-rådets begäran om att få regelbunden information om projektets status. I uppdateringen föreslogs att det övergripande genomförandet av ECMS-projektet är på rätt spår, samtidigt som vissa utmaningar kvarstår.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om den rättsliga ramen för det höga rådet för finansiell stabilitet

Den 26 april 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/11 som utarbetats på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om införandet av euron i Bulgarien

Den 2 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/12 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), som företrädde Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning och direktiv om betaltjänster och tjänster avseende elektroniska pengar

Den 30 april 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/13 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externrevisor för Národná banka Slovenska

Den 18 april 2024 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2024/14 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska.

Interinstitutionellt avtal om inrättande av ett EU-organ för etiska frågor

Den 2 maj 2024 godkände ECB-rådet det interinstitutionella avtalet om inrättande av ett EU-organ för etiska frågor, efter förhandlingar mellan parlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, ECB, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, och på grundval av ett förslag från kommissionen från maj 2023. Detta organ kommer att få i uppdrag att utarbeta gemensamma minimistandarder för EU-tjänstemäns etiska uppförande. Frank Elderson, ledamot i ECB:s direktion, kommer att fungera som ECB-representant i etikorganet och Roman Schremser, ECB:s chef för efterlevnad och organisationsstyrning, som suppleant.

ECB:s banktillsyn

ECB:s banktillsyn deltar i kommittén för gemensam bankrapportering

Den 22 april 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden för ECB:s banktillsyn att delta i kommittén för gemensam bankrapportering (JBRC) och dess styrkommitté, som inrättats som en uppföljning av genomförbarhetsrapporten om ett integrerat rapporteringssystem som utarbetats av Europeiska bankmyndigheten (EBA) i enlighet med bestämmelserna i artikel 430c i kapitalkravsförordningen. Samförståndsavtalet om inrättande av kommittén för gemensam bankrapportering mellan Europeiska centralbanken och Europeiska bankmyndigheten finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media