Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2024

10 Μαΐου 2024

Δραστηριότητες αγορών

Τοκισμός καταθέσεων κεντρικής διοίκησης και άλλων καταθέσεων μη σχετιζόμενων με τη νομισματική πολιτική

Στις 16 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2024/11 σχετικά με τον τοκισμό καταθέσεων μη σχετιζόμενων με τη νομισματική πολιτική που τηρούνται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βάσει της οποίας το ανώτατο όριο επιτοκίου των καταθέσεων κεντρικής διοίκησης διάρκειας μίας ημέρας της ζώνης του ευρώ θα παραμείνει αμετάβλητο στο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης. Εξέδωσε επίσης δύο νομικές πράξεις για την προσαρμογή του τοκισμού άλλων καταθέσεων μη σχετιζόμενων με τη νομισματική πολιτική, ήτοι την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2024/12 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/671 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2019/7) και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2024/13 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς. Η απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2024 οπότε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις δύο κατευθυντήριες γραμμές. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – Μάιος 2024

Στις 8 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την έκδοση της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) του Μαΐου 2024 και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκδοση αυτή, εκτός από τη συνοπτική παρουσίαση των βασικών ευπαθειών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, περιλαμβάνει τρία ειδικά άρθρα. Το πρώτο εξετάζει τις συνέπειες των γεωπολιτικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Το δεύτερο διερευνά τους κινδύνους και τα οφέλη για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που συνδέονται με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το τρίτο εξετάζει πιο προσεκτικά τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προέρχονται από τις ιδιωτικές αγορές. Η έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 16 Μαΐου 2024.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Έκθεση προόδου σχετικά με το έργο για το ψηφιακό ευρώ

Στις 8 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης προόδου για το πρώτο στάδιο του έργου για το ψηφιακό ευρώ –την προπαρασκευαστική φάση– η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το έργο προχωρά κανονικά τόσο ως προς τον προϋπολογισμό όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο για το ψηφιακό ευρώ διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ενημέρωση όσον αφορά την πρόοδο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος (ECMS)

Στις 8 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ενημέρωσης όσον αφορά την πρόοδο του έργου για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Collateral Management System – ECMS). Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2023 να μεταθέσει εκ νέου την ημερομηνία έναρξης του έργου για το ECMS στις 18 Νοεμβρίου 2024 και το αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με την πρόοδο του έργου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ολοκλήρωση του έργου για το ECMS στο σύνολό της προχωρά κανονικά, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο του ανώτατου συμβουλίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Στις 26 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/11, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Βουλγαρία

Στις 2 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/12, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας), για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού και οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος

Στις 30 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/13, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska

Στις 18 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2024/14 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska.

Διοργανική συμφωνία για τη σύσταση φορέα δεοντολογίας της ΕΕ

Στις 2 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διοργανική συμφωνία για τη σύσταση φορέα δεοντολογίας της ΕΕ, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, της ΕΚΤ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, και βάσει πρότασης της Επιτροπής του Μαΐου 2023. Ο φορέας αυτός θα επιφορτιστεί με την ανάπτυξη κοινών ελάχιστων προτύπων για τη δεοντολογική συμπεριφορά των υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΕ. Ο Frank Elderson, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, θα ενεργεί ως εκπρόσωπος της ΕΚΤ στον φορέα δεοντολογίας και ο Roman Schremser, προϊστάμενος του Γραφείου Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης της ΕΚΤ, ως αναπληρωτής.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Συμμετοχή της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ στην Κοινή Επιτροπή Υποβολής Τραπεζικών Στοιχείων

Στις 22 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ στην Κοινή Επιτροπή Υποβολής Τραπεζικών Στοιχείων (Joint Bank Reporting Committee – JBRC) και στη Διευθύνουσα Επιτροπή της, η οποία συστάθηκε σε συνέχεια της έκθεσης σκοπιμότητας σχετικά με ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής στοιχείων που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 430γ του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Το σχετικό Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου