Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2024. gada maijs

2024. gada 10. maijā

Tirgus operācijas

Atlīdzība par valdības noguldījumiem un citiem ar monetāro politiku nesaistītiem noguldījumiem

Padome 2024. gada 16. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2024/11 attiecībā uz atlīdzību par noguldījumiem nacionālajās centrālajās bankās un Eiropas Centrālajā bankā, kas nav saistīti ar monetāro politiku, saskaņā ar kuru eurozonas valdības noguldījumiem uz nakti piemērojamās atlīdzības maksimālā robeža netiks mainīta, piemērojot euro īstermiņa procentu likmi (€STR), no kuras atņemti 20 bāzes punkti. Tā arī pieņēma divus tiesību aktus, ar ko koriģē atlīdzību par citiem noguldījumiem, kas nav saistīti ar monetāro politiku, proti, Pamatnostādni ECB/2024/12, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2019/671 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2019/7), un Pamatnostādni ECB/2024/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus eurozonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām. Lēmums stāsies spēkā ar 2024. gada 1. decembri. Tiek sagaidīts, ka Eurosistēmas nacionālās centrālās bankas, sākot ar šo datumu, nodrošinās atbilstību abām pamatnostādnēm. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

2024. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2024. gada 8. maijā apmainījās viedokļiem par eurozonas finanšu stabilitātes jautājumiem, pamatojoties uz 2024. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Līdztekus pārskatam par galvenajiem finanšu stabilitātes ievainojamības aspektiem eurozonā šajā izdevumā iekļauti arī trīs raksti par specifiskām tēmām. Pirmajā analizēta ģeopolitiskā riska ietekme uz eurozonas finanšu stabilitāti. Otrajā rakstā pētīti finanšu stabilitātes riski un ieguvumi, kas saistīti ar mākslīgā intelekta attīstību, savukārt trešajā aplūkoti privāto tirgu radītie finanšu stabilitātes riski. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2024. gada 16. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Progresa ziņojums par digitālā euro projektu

Padome 2024. gada 8. maijā pieņēma zināšanai progresa ziņojumu par digitālā euro projekta pirmo posmu – sagatavošanas posmu –, kurā secināts, ka projekts noris saskaņā ar plānu gan budžeta, gan laika ziņā. Sīkāka informācija par digitālā euro projektu pieejama ECB interneta vietnē.

Statusa atjauninājums par Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmu (ECMS)

Padome 2024. gada 8. maijā pieņēma zināšanai Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (Eurosystem Collateral Management System; ECMS) projekta statusa atjauninājumu. Šis atjauninājums veikts pēc Padomes 2023. gada novembra lēmuma pārcelt ECMS projekta uzsākšanu uz 2024. gada 18. novembri un pēc Padomes pieprasījuma regulāri saņemt informāciju par projekta statusu. Atjauninājumā pausts, ka vispārējā ECMS projekta īstenošana norit saskaņā ar plānu, lai gan dažas problēmas joprojām pastāv.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Finanšu stabilitātes augstās padomes tiesisko regulējumu

Padome 2024. gada 26. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2024/11, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par euro ieviešanu Bulgārijā

Padome 2024. gada 2. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/12 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas), kura rīkojās Bulgārijas finanšu ministra vārdā, lūguma.

ECB atzinums par ierosināto regulu un direktīvu par maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumiem

Padome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/13 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem

Padome 2024. gada 18. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2024/14 Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem.

Iestāžu nolīgums, ar ko izveido ES ētikas struktūru

Padome 2024. gada 2. maijā pēc sarunām starp Parlamentu, Padomi, Komisiju, Tiesu, ECB, Revīzijas palātu, kā arī Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju un pamatojoties uz Komisijas 2023. gada maija priekšlikumu, apstiprināja Iestāžu nolīgumu, ar ko izveido ES ētikas struktūru. Šīs struktūras uzdevums būs izstrādāt augsta līmeņa ES amatpersonu ētiskas rīcības kopējus minimālos standartus. ECB Valdes loceklis Franks Eldersons (Frank Elderson) darbosies kā ECB pārstāvis ētikas struktūrā. Viņa vietnieks būs ECB Atbilstības un pārvaldības biroja vadītājs Romans Šremzers (Roman Schremser).

ECB banku uzraudzība

ECB banku uzraudzības funkcijas dalība Apvienotajā banku pārskatu sniegšanas komitejā

Padome 2024. gada 22. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu par ECB banku uzraudzības funkcijas dalību Apvienotajā banku pārskatu sniegšanas komitejā un tās Koordinācijas komitejā, kas izveidota pēc priekšizpētes ziņojuma par integrētu pārskatu sniegšanas sistēmu, kuru sagatavoja Eiropas Banku iestāde (EBI) saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 430.c panta noteikumiem. Attiecīgais Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes Saprašanās memorands par Apvienotās banku pārskatu sniegšanas komitejas izveidi ir pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem