Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2024

10. maj 2024

Tržne operacije

Obrestovanje vlog države in drugih vlog, ki niso povezane z denarno politiko

Svet ECB je 16. aprila 2024 sprejel Sklep ECB/2024/11 o obrestovanju vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki. Po tem sklepu bo zgornja meja obrestovanja vlog države čez noč v euroobmočju ostala nespremenjena na ravni eurske kratkoročne obrestne mere (€STR) minus 20 bazičnih točk. Svet ECB je sprejel tudi dva pravna akta o prilagoditvi obrestovanja drugih vlog, ki niso povezane z denarno politiko, in sicer Smernico ECB/2024/12 o spremembi Smernice (EU) 2019/671 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2019/7) ter Smernico ECB/2024/13 o Eurosistemovem opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter mednarodne organizacije. Sklep bo začel veljati 1. decembra 2024, ko se pričakuje, da bodo nacionalne centralne banke Eurosistema izpolnjevale obe smernici. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti – maj 2024

Svet ECB je 8. maja 2024 na podlagi majske izdaje pregleda finančne stabilnosti izmenjal stališča o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo na spletnem mestu ECB. Majska izdaja poleg pregleda glavnih ranljivosti na področju finančne stabilnosti v euroobmočju vsebuje še tri tematske članke. Prvi obravnava posledice geopolitičnih tveganj za finančno stabilnost v euroobmočju. Drugi preučuje tveganja in koristi za finančno stabilnost, ki so povezane z vzponom umetne inteligence, tretji pa podrobneje analizira tveganja za finančno stabilnost, ki izhajajo iz zasebnih trgov. Publikacija bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljena 16. maja 2024.

Tržna infrastruktura in plačila

Poročilo o napredku projekta digitalnega eura

Svet ECB se je 8. maja 2024 seznanil s poročilom o napredku v prvi – pripravljalni – fazi projekta digitalnega eura, ki ugotavlja, da projekt napreduje po načrtih tako proračunsko kot tudi časovno. Podrobnejše informacije o projektu digitalnega eura so na voljo na spletnem mestu ECB.

Obvestilo o stanju projekta za vzpostavitev sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu

Svet ECB se je 8. maja 2024 seznanil z obvestilom o stanju projekta za vzpostavitev sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu (ECMS). Obvestilo je bilo pripravljeno potem, ko je Svet ECB novembra 2023 sklenil, da se začetek projekta preloži na 18. november 2024, in zahteval, da prejema redna obvestila o napredovanju projekta. Obvestilo nakazuje, da projekt ECMS na splošno napreduje po načrtih, vendar obstaja še nekaj nerešenih vprašanj.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pravnem okviru visokega sveta za finančno stabilnost

Svet ECB je 26. aprila 2024 Mnenje CON/2024/11 sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o uvedbi eura v Bolgariji

Svet ECB je 2. maja 2024 Mnenje CON/2024/12 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka), ki je za mnenje zaprosila v imenu bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o predlagani uredbi in direktivi o plačilnih storitvah in storitvah elektronskega denarja

Svet ECB je 30. aprila 2024 Mnenje CON/2024/13 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju slovaške centralne banke

Svet ECB je 18. aprila 2024 sprejel Priporočilo ECB/2024/14 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska.

Medinstitucionalni sporazum o ustanovitvi organa EU za etiko

Svet ECB je 2. maja 2024 po pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo, Evropskim sodiščem, ECB, Evropskim računskim sodiščem, Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij ter na podlagi predloga Evropske komisije iz maja 2023 odobril medinstitucionalni sporazum o ustanovitvi organa EU za etiko. Organ bo imel nalogo, da razvije skupne minimalne standarde za etično ravnanje visokih uradnikov EU. ECB bo v organu zastopal član Izvršilnega odbora Frank Elderson, njegov namestnik pa bo pooblaščenec za skladnost s predpisi in upravljanje Roman Schremser.

Bančni nadzor

Sodelovanje bančnega nadzora ECB v skupnem odboru za poročanje bank

Svet ECB 22. aprila 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da bančni nadzor ECB sodeluje v skupnem odboru za poročanje bank (JBRC) in njegovem usmerjevalnem odboru, ki sta bila vzpostavljena po poročilu o izvedljivosti integriranega sistema poročanja, ki ga je pripravil Evropski bančni organ (EBA) v skladu z določbami člena 430c uredbe o kapitalskih zahtevah. S tem povezani memorandum o soglasju med ECB in EBA o vzpostavitvi skupnega odbora je objavljen na spletnem mestu ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije