Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2024

10 mai 2024

Operațiuni de piață

Remunerarea depozitelor administrațiilor publice și a altor depozite fără legătură cu politica monetară

La data de 16 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2024/11 privind remunerarea depozitelor fără legătură cu politica monetară deținute la băncile centrale naționale și la Banca Centrală Europeană, în cadrul căreia plafonul pentru remunerarea depozitelor overnight ale administrațiilor publice din zona euro va rămâne nemodificat la rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) minus 20 de puncte de bază. De asemenea, acesta a adoptat două acte juridice de ajustare a remunerării altor depozite fără legătură cu politica monetară, anume Orientarea BCE/2024/12 de modificare a Orientării (UE) 2019/671 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2019/7) și Orientarea BCE/2024/13 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii în euro de administrare a rezervelor pentru bănci centrale, țări din afara zonei euro și organizații internaționale. Decizia se va aplica de la 1 decembrie 2024, dată de la care băncile centrale naționale din cadrul Eurosistemului vor trebui să se conformeze celor două orientări. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – mai 2024

La data de 8 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a organizat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de stabilitatea financiară în zona euro, pe baza ediției din mai 2024 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Pe lângă faptul că oferă o prezentare generală a principalelor vulnerabilități ale zonei euro din perspectiva stabilității financiare, această ediție include trei articole speciale. Primul analizează implicațiile riscului geopolitic asupra stabilității financiare a zonei euro. Cel de-al doilea investighează beneficiile și riscurile la adresa stabilității financiare asociate dezvoltării inteligenței artificiale, iar cel de-al treilea cercetează riscurile la adresa stabilității financiare generate de piețele private. Publicarea raportului pe website-ul BCE este prevăzută pentru data de 16 mai 2024.

Infrastructura pieței și plăți

Raportul intermediar aferent proiectului privind o monedă euro digitală

La data de 8 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de un raport privind progresele înregistrate în prima etapă a proiectului privind o monedă euro digitală – etapa de pregătire – care concluzionează că proiectul se desfășoară conform calendarului și bugetului. Informații mai detaliate în legătură cu proiectul privind o monedă euro digitală sunt disponibile pe website-ul BCE.

Actualizare privind stadiul proiectului referitor la Sistemul de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (Eurosystem Collateral Management System – ECMS)

La data de 8 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de o actualizare privind stadiul proiectului referitor la Sistemul de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (ECMS). Această actualizare urmează deciziei Consiliului guvernatorilor din noiembrie 2023 de a reprograma lansarea proiectului privind ECMS pentru data de 18 noiembrie 2024 și solicitării Consiliului guvernatorilor de a fi informat periodic cu privire la stadiul proiectului. Actualizarea a sugerat că realizarea generală a proiectului ECMS se desfășoară conform planului, deși persistă unele dificultăți.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru Consiliul superior pentru stabilitate financiară

La data de 26 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/11, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la introducerea euro în Bulgaria

La data de 2 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/12, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei), care a acționat în numele ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament și o propunere de directivă privind serviciile de plată și de monedă electronică

La data de 30 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/13, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska

La data de 18 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2024/14 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska.

Acordul interinstituțional de înființare a unui organism de etică la nivelul UE

La data de 2 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat Acordul interinstituțional de înființare a unui organism de etică la nivelul UE, în urma negocierilor purtate între Parlament, Consiliu, Comisie, Curtea de Justiție, BCE, Curtea de Conturi, precum și Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor și pe baza unei propuneri a Comisiei din mai 2023. Acest organism va avea sarcina de a elabora standarde minime comune în ceea ce privește conduita etică a înalților funcționari ai UE. Frank Elderson, membru al Comitetului executiv al BCE, va acționa în calitate de reprezentant al BCE în cadrul organismului de etică, iar Ron Schremser, șeful Biroului de conformitate și guvernanță al BCE, în calitate de supleant.

Supravegherea bancară a BCE

Participarea Supravegherii bancare a BCE la Comitetul comun de raportare bancară

La data de 22 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere ca Supravegherea bancară a BCE să participe la Comitetul comun de raportare bancară (Joint Bank Reporting Committee – JBRC) și la Comitetul director al acestuia, înființat ca urmare a raportului de fezabilitate privind un sistem integrat de raportare elaborat de Autoritatea bancară europeană (ABE) în conformitate cu dispozițiile articolului 430c din Regulamentul privind cerințele de capital. Memorandumul de înțelegere aferent privind înființarea Comitetului comun de raportare bancară între Banca Centrală Europeană și Autoritatea bancară europeană este disponibil pe website-ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media