Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2024

10. mai 2024

Turuoperatsioonid

Valitsemissektori hoiuste ja muude rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamine

16. aprillil 2024 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2024/11 riikide keskpankades ja Euroopa Keskpangas hoitavate rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamise kohta. Otsuse kohaselt püsib euroala valitsemissektori üleööhoiuste tasustamise ülemmäär muutumatuna euro lühiajalise intressimäära (€STR) tasemel, millest on lahutatud 20 baaspunkti. Nõukogu võttis vastu ka kaks õigusakti, millega kohandatakse muude rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamist. Nendeks on suunis EKP/2024/12, millega muudetakse suunist (EL) 2019/671 riigi varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (EKP/2019/7), ning suunis EKP/2024/13 eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele. Otsust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2024. Selleks ajaks peaksid eurosüsteemi riikide keskpangad mõlemat suunist järgima. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2024

8. mail 2024 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2024. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Lisaks kokkuvõttele euroala finantsstabiilsuse peamistest haavatavustest sisaldab ülevaade kolme teemakäsitlust. Esimeses vaadeldakse geopoliitiliste riskide mõju euroala finantsstabiilsusele. Teises artiklis uuritakse tehisintellekti levikuga seotud eeliseid ja finantsstabiilsusriske ning kolmandas käsitletakse lähemalt finantsstabiilsusriske, mis tulenevad erasektori turgudest. Ülevaade on kavas EKP veebilehel avaldada 16. mail 2024.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Digitaalse euro projekti eduaruanne

8. mail 2024 tutvus EKP nõukogu aruandega digitaalse euro projekti esimese etapi (ehk ettevalmistusetapi) kohta. Aruandes jõutakse järelduseni, et projekt kulgeb kavakohaselt nii eelarve kui ka ajakava seisukohalt. Üksikasjalikum teave digitaalse euro projekti kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Ülevaade eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi (ECMS) projekti kulgemisest

8. mail 2024 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi projekti seisuga. Ülevaates lähtutakse EKP nõukogu 2023. aasta novembri otsusest lükata ECMSi projekti käivitamine edasi 18. novembrile 2024 ning võetakse arvesse EKP nõukogu soovi saada korrapäraselt teavet projekti kulgemise kohta. Ülevaates märgitakse, et ECMSi projekt kulgeb üldjoontes kavakohaselt, kuid esineb mõningaid probleeme.

Õigusaktid

EKP arvamus finantsstabiilsuse ülemkogu õigusraamistiku kohta

26. aprillil 2024 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2024/11.

EKP arvamus euro kasutuselevõtu kohta Bulgaarias

2. mail 2024 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri nimel tegutsenud Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) taotlusel vastu arvamuse CON/2024/12.

EKP arvamus seoses kavandatava määruse ja direktiiviga makse- ja e-rahateenuste kohta

30. aprillil 2024 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2024/13.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta

18. aprillil 2024 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2024/14 Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta.

Institutsioonidevaheline kokkulepe ELi eetikaorgani asutamise kohta

2. mail 2024 kiitis EKP nõukogu heaks institutsioonidevahelise kokkuleppe, millega asutatakse ELi eetikaorgan. See toimus pärast läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Keskpanga, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vahel, tuginedes komisjoni 2023. aasta mais tehtud ettepanekule. Eetikaorgani ülesandeks on välja töötada ELi kõrgete ametnike eetilise käitumise ühised miinimumstandardid. EKP esindaja ELi eetikaorganis on EKP juhatuse liige Frank Elderson ja tema asendusliige on EKP vastavuskontrolli ja üldjuhtimise talituse juhataja Roman Schremser.

EKP pangandusjärelevalve

EKP pangandusjärelevalve osalemine pankade aruandluse ühiskomitees

22. aprillil 2024 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule osaleda pankade aruandluse ühiskomitees ja selle juhtkomitees, mis loodi Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koostatud integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusaruande järelmeetmena kooskõlas kapitalinõuete määruse artikliga 430c. Asjaomane vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Keskpanga ja Euroopa Pangandusjärelevalve vahelise pankade aruandluse ühiskomitee asutamise kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid