Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

maj 2024

10 maja 2024

Operacje rynkowe

Oprocentowanie depozytów sektora publicznego i innych depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną

16 kwietnia 2024 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2024/11 w sprawie oprocentowania depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną utrzymywanych w krajowych bankach centralnych i w Europejskim Banku Centralnym. Zgodnie z decyzją pułap oprocentowania depozytów overnight sektora publicznego w strefie euro pozostanie bez zmian – na poziomie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) minus 20 punktów bazowych. Rada Prezesów przyjęła także dwa akty prawne dostosowujące oprocentowanie innych depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną, mianowicie wytyczne EBC/2024/12 zmieniające wytyczne (UE) 2019/671 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2019/7) oraz wytyczne EBC/2024/13 w sprawie świadczenia przez Eurosystem usług w zakresie zarządzania rezerwami w euro na rzecz banków centralnych i państw spoza strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych. Decyzja będzie obowiązywać od 1 grudnia 2024 i od tego dnia krajowe banki centralne z Eurosystemu mają się stosować do obu zbiorów wytycznych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Financial Stability Review – maj 2024

8 maja 2024 Rada Prezesów odbyła wymianę poglądów na tematy związane ze stabilnością finansową w strefie euro na podstawie majowego wydania Financial Stability Review i zatwierdziła jego publikację na stronie internetowej EBC. Wydanie z maja 2024 zawiera, oprócz przeglądu kluczowych zagrożeń dla stabilności finansowej w strefie euro, trzy artykuły tematyczne. W pierwszym zbadano wpływ ryzyka geopolitycznego na stabilność finansową w strefie euro. W drugim przeanalizowano zagrożenia i korzyści dla stabilności finansowej wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji, natomiast w trzecim omówiono dokładniej zagrożenia dla stabilności finansowej związane z rynkami prywatnymi. Publikacja ma się ukazać na stronie internetowej EBC 16 maja 2024.

Infrastruktura rynku i płatności

Sprawozdanie z postępów w realizacji projektu cyfrowego euro

8 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości sprawozdanie z postępów w realizacji pierwszego etapu projektu cyfrowego euro – etapu przygotowawczego, w którym to sprawozdaniu stwierdzono, że realizacja projektu przebiega planowo pod względem zarówno budżetu, jak i harmonogramu. Bardziej szczegółowe informacje o projekcie cyfrowego euro są dostępne na stronie internetowej EBC.

Aktualizacja stanu realizacji projektu dotyczącego systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (ECMS)

8 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości aktualizację stanu realizacji projektu dotyczącego systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (ECMS). Aktualizacja wynika z decyzji Rady Prezesów z listopada 2023 o zmianie terminu uruchomienia systemu ECMS na 18 listopada 2024 oraz wniosku Rady Prezesów o otrzymywanie na bieżąco informacji na temat stanu realizacji projektu. W aktualizacji wskazano, że ogólna realizacja projektu przebiega planowo, choć pozostają do rozwiązania pewne problemy.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących wysokiej rady ds. stabilności finansowej

26 kwietnia 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/11 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia euro w Bułgarii

2 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/12 wydaną na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii), działającego w imieniu bułgarskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia i dyrektywy w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym

30 kwietnia 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/13 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

18 kwietnia 2024 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2024/14 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska.

Porozumienie międzyinstytucjonalne ustanawiające unijny organ ds. etyki

2 maja 2024 Rada Prezesów zatwierdziła porozumienie międzyinstytucjonalne ustanawiające unijny organ ds. etyki, zawarte w wyniku negocjacji między Parlamentem, Radą, Komisją, Trybunałem Sprawiedliwości, EBC, Trybunałem Obrachunkowym oraz Komitetem Ekonomiczno‑Społecznym i Komitetem Regionów, na podstawie wniosku Komisji z maja 2023. Zadaniem tego organu będzie opracowywanie wspólnych minimalnych standardów etycznego postępowania dla unijnych urzędników wysokiego szczebla. Przedstawicielem EBC w organie ds. etyki będzie członek Zarządu EBC Frank Elderson, a zastępcą – Roman Schremser, szef Biura EBC ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego.

Nadzór Bankowy EBC

Udział Nadzoru Bankowego EBC w pracach Wspólnego Komitetu ds. Sprawozdawczości Banków

22 kwietnia 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o udział Nadzoru Bankowego EBC w pracach Wspólnego Komitetu ds. Sprawozdawczości Banków (JBRC) i jego Komitetu Sterującego, ustanowionych w następstwie studium wykonalności dotyczącego zintegrowanego systemu sprawozdawczości opracowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) zgodnie z art. 430c rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych. Porozumienie Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie ustanowienia Wspólnego Komitetu ds. Sprawozdawczości Banków jest dostępne na stronie internetowej EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami