Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • ECB:S BLOGG

Kanalisera Europas besparingar till tillväxt

9 mars 2023

Av Paschal Donohoe (ordförande för Eurogruppen), Werner Hoyer (ordförande för Europeiska investeringsbanken), Christine Lagarde (ordförande för Europeiska centralbanken) Charles Michel (ordförande för Europeiska rådet) och Ursula von der Leyen (ordförande för Europeiska kommissionen)

Europa måste påskynda den gröna och den digitala omställningen. För att kunna finansiera detta på ett effektivt sätt behöver vi fullborda kapitalmarknadsunionen. Detta skriver de fem ordförandena från ECB, EIB, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och Eurogruppen i ett gemensamt inlägg.

Europeiska unionen är fast besluten att påskynda den gröna och den digitala omställningen. De beslut vi fattar i dag kommer att påverka framtida generationer. Det är vårt kollektiva ansvar att det blir rätt. Att bygga upp nettonollindustrier, förbättra den tekniska konkurrenskraften och diversifiera leveranskedjorna kommer att vara avgörande för Europas fortsatta välstånd och strategiska suveränitet under de kommande årtiondena.

Finansieringsbehoven är enorma, och merparten av denna finansiering måste komma från privat kapital. De offentliga investeringarnas roll är att ge politisk vägledning och att uppmuntra till omfattande mobilisering av privat kapital, bland annat – men inte endast – genom deltagande av Europeiska investeringsbanksgruppen och nationella utvecklingsbanker.

Vi har rört oss alltför långsamt framåt i fråga om kapitalmarknadsunionen

Sedan den inrättades för 30 år sedan har den inre marknaden hållit uppe Europas välstånd genom att undanröja hinder för handeln inom unionen och locka till sig utländska investeringar. Dessutom har Ekonomiska och monetära unionen varit en ytterligare drivkraft för marknadsintegration. Ändå har vi alltför länge rört oss alltför långsamt framåt när det gäller en viktig byggsten, nämligen kapitalmarknadsunionen.

För tillfället står bankerna i Europa för största delen av investeringsfinansieringen. Dessa banker kan dock inte ensamma hjälpa EU att vinna den globala investeringskapplöpningen, särskilt i förhållande till USA. I EU står banklån för 75 % av företagens upplåning och obligationsmarknaderna för 25 %, medan det omvända gäller i USA.

Våra uppstartsföretag och expanderande företag letar efter kapital. Företag, särskilt små och medelstora företag, har svårt att hitta den tålmodiga och riskbärande finansiering som de behöver för att kunna investera i den gröna och den digitala omställningen. Till exempel uppgår det samlade börsvärdet i EU till mindre än hälften av det i USA, uttryckt i procent av BNP, och det är också lägre än i Japan, Kina och Storbritannien. Ändå sparar européerna mycket mer än amerikanerna.

Det är vårt ansvar att se till att europeiska företag hittar de finansieringsmöjligheter som de letar efter här i EU. Vi behöver en kapitalmarknadsunion som kanaliserar Europas stora besparingar till morgondagens tillväxtmotorer. Vi måste komma bort från det nuvarande lapptäcket av nationella ramar, och i vissa fall underutvecklade kapitalmarknader, för att deras fulla potential ska kunna frigöras. Detta kommer att stärka EU som plats för investeringar och göra euron till en ännu attraktivare valuta.

EU har redan vidtagit vissa beslutsamma åtgärder för att skapa en inre marknad för kapital. Vi måste dock öka våra ansträngningar och våra ambitioner för att undanröja kvarvarande hinder för gränsöverskridande finansiering och möjliggöra en mer långtgående harmonisering. Detta inbegriper en bättre avstämd insolvenslagstiftning, mer lättillgänglig finansiell information, förenklad tillgång till kapitalmarknader, särskilt för mindre företag, robusta marknadsinfrastrukturer och en mer integrerad tillsyn över kapitalmarknaderna.

En fördjupning av kapitalmarknadsunionen kräver en gemensam insats från beslutsfattare och marknadsaktörer i hela unionen. Det kräver en stark politisk vilja och en stark känsla av egenansvar på alla förvaltningsnivåer. Det krävs att Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet så snart som möjligt slutför förhandlingarna om viktiga lagstiftningstexter, och det krävs mod och öppenhet för förändring. Vi är fast beslutna att göra framsteg.

Tidsaspekten är av yttersta vikt. Under de två senaste årtiondena har vi gjort betydande framsteg mot finansiell integration i Europa, men det är dags att höja ambitionerna. En verklig kapitalmarknadsunion är inom räckhåll. Under de kommande årtiondena kommer vi att uppleva vår tids största industriella omvandling. Vår långsiktiga konkurrenskraft är beroende av den. Låt oss se till att vi har det kapital som krävs för att detta ska bli verklighet.

ECB:s blogginlägg publicerades som en debattartikel i olika tidningar och på olika webbplatser runtom i Europa.

Prenumerera på ECB:s blogg