Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • ECB-BLOG

Europa's spaargeld omzetten in groei

9 maart 2023

Door Paschal Donohoe (voorzitter van de Eurogroep), Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank), Christine Lagarde (president van de Europese Centrale Bank), Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie)

Europa moet vaart zetten achter de groene en digitale transitie. Om dit te bereiken moeten we de kapitaalmarktenunie voltooien om effectieve financiering te realiseren. Dit is het pleidooi van de vijf voorzitters van de ECB, EIB, Europese Raad, Europese Commissie en Eurogroep in een gezamenlijke blogpost.

De Europese Unie is vastbesloten vaart te zetten achter haar groene en digitale transitie. Onze beslissingen van vandaag hebben gevolgen voor de komende generaties. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om dit goed aan te pakken. Het creëren van klimaatneutrale sectoren, het stimuleren van het technologische concurrentievermogen en het diversifiëren van de toeleveringsketens zal van cruciaal belang zijn voor de verdere welvaart en strategische soevereiniteit van Europa in de komende decennia.

De financieringsbehoeften zijn enorm, en het leeuwendeel zal uit particulier kapitaal moeten komen. De rol van overheidsinvesteringen bestaat erin het beleid te sturen en massaal particulier kapitaal aan te trekken, onder meer – maar niet alleen – via de Europese Investeringsbank Groep en nationale stimuleringsbanken.

We hebben te lang getalmd met de kapitaalmarktenunie

De eengemaakte markt ondersteunt sinds zijn oprichting 30 jaar geleden de welvaart van Europa door handelsbelemmeringen binnen de EU weg te nemen en buitenlandse investeringen aan te trekken. Een verdere motor voor marktintegratie is de economische en monetaire unie. We hebben echter te lang getalmd met één essentiële bouwsteen: de kapitaalmarktenunie.

Momenteel verstrekken banken in Europa het grootste deel van de investeringsfinanciering. Zij alleen kunnen de EU echter niet helpen de wereldwijde investeringswedloop te winnen, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten. Bankleningen vertegenwoordigen 75% van de zakelijke kredietverlening in de EU, en de obligatiemarkten 25% – terwijl dat in de Verenigde Staten net het omgekeerde is.

Onze startende en doorgroeiende ondernemingen zijn op zoek naar kapitaal. Ondernemingen, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, hebben moeite om de geduldige en risicodragende financiering te vinden die zij nodig hebben om te investeren in de groene en de digitale transitie. Zo bedraagt de beurskapitalisatie in de EU, uitgedrukt als percentage van het bbp, minder dan de helft van die in de Verenigde Staten, en is ze ook lager dan die in Japan, China en het Verenigd Koninkrijk. Toch sparen Europeanen veel meer dan Amerikanen.

Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat Europese ondernemingen hier, in de EU, de financieringsmogelijkheden krijgen die zij zoeken. We hebben een kapitaalmarktenunie nodig die de grote spaartegoeden van Europa naar de groeimotoren van morgen leidt. We moeten loskomen van de huidige lappendeken van nationale kaders, en in sommige gevallen onderontwikkelde kapitaalmarkten, om het volledige potentieel ervan te ontsluiten. Dit zal de EU als investeringsbestemming versterken en de euro nog aantrekkelijker maken.

De EU heeft al enkele beslissende stappen gezet naar een eengemaakte markt voor kapitaal. We moeten onze inspanningen en ambities evenwel opschroeven om de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdende financiering weg te nemen en een verdergaande harmonisatie mogelijk te maken. Dit vereist beter op elkaar afgestemde insolventiewetten, vlotter toegankelijke financiële informatie, vereenvoudigde toegang tot kapitaalmarkten, met name voor kleinere ondernemingen, robuuste marktinfrastructuren en meer geïntegreerd toezicht op de kapitaalmarkten.

Het verdiepen van de kapitaalmarktenunie vergt een collectieve inspanning van beleidsmakers en marktdeelnemers in de hele EU. Dit vereist een sterke politieke wil en verantwoordelijkheidszin op alle beleidsniveaus. Het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad moeten de onderhandelingen over belangrijke wetgevingsteksten met spoed afronden. Er is moed voor nodig, en bereidheid tot verandering.

We zijn vastbesloten vooruitgang te boeken. Tijd is hierbij een cruciale factor. We hebben de afgelopen twee decennia aanzienlijke vorderingen gemaakt op weg naar de financiële integratie van Europa, maar het is nu tijd voor meer ambitie. Een echte kapitaalmarktenunie is binnen bereik. De komende decennia zal zich de grootste industriële transformatie van onze tijd voltrekken. Ons concurrentievermogen op lange termijn zal ervan afhangen. Laten we ervoor zorgen dat we over het kapitaal beschikken om dat te kunnen waarmaken.

Deze ECB-blogpost is als opiniestuk verschenen in diverse kranten en op websites in heel Europa.

Aanmelden voor het ECB-blog