Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

17 май 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 711 122 −25
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 505 741 386
  2.1 Вземания от МВФ 232 212 98
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 529 288
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 129 −177
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 019 715
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 019 715
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 150 632 −487
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 207 −487
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 149 425 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 19 978 −1 695
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 763 219 −19 013
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 547 173 −19 454
  7.2 Други ценни книжа 216 047 441
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 840 0
9 Други активи 358 749 1 771
Общо активи 6 562 429 −18 525
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 552 879 −454
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 376 811 −22 182
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 152 034 −609
  2.2 Депозитно улеснение 3 224 772 −21 573
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 32 375 483
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 195 876 1 545
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 117 273 2 191
  5.2 Други задължения 78 603 −646
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 195 688 1 219
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 945 276
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 363 −257
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 363 −257
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 544 0
10 Други задължения 206 267 846
11 Сметки за преоценка 702 941 0
12 Капитал и резерви 99 740 0
Общо пасиви 6 562 429 −18 525
Annexes
21 May 2024