Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

17 mei 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.122 −25
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 505.741 386
  2.1 Vorderingen op het IMF 232.212 98
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.529 288
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.129 −177
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.019 715
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 17.019 715
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 150.632 −487
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.207 −487
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.425 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 19.978 −1.695
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.763.219 −19.013
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.547.173 −19.454
  7.2 Overige effecten 216.047 441
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 358.749 1.771
Totaal activa 6.562.429 −18.525
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.552.879 −454
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.376.811 −22.182
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 152.034 −609
  2.2 Depositofaciliteit 3.224.772 −21.573
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.375 483
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.876 1.545
  5.1 Overheid 117.273 2.191
  5.2 Overige verplichtingen 78.603 −646
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.688 1.219
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.945 276
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.363 −257
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.363 −257
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 206.267 846
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 99.740 0
Totaal passiva 6.562.429 −18.525
Annexes
21 May 2024