Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

17.05.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 122 −25
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 505 741 386
  2.1 SVF debitoru parādi 232 212 98
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 529 288
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 129 −177
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 019 715
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 019 715
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 150 632 −487
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 207 −487
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149 425 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 19 978 −1 695
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 763 219 −19 013
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 547 173 −19 454
  7.2 Pārējie vērtspapīri 216 047 441
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 358 749 1 771
Kopā aktīvi 6 562 429 −18 525
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 552 879 −454
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 376 811 −22 182
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 152 034 −609
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 224 772 −21 573
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 375 483
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 195 876 1 545
  5.1 Saistības pret valdību 117 273 2 191
  5.2 Pārējās saistības 78 603 −646
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195 688 1 219
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 945 276
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 363 −257
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 363 −257
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 206 267 846
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 740 0
Kopā pasīvi 6 562 429 −18 525
Annexes
21 May 2024