Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

17 maj 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.122 −25
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 505.741 386
  2.1 Fordringar på IMF 232.212 98
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.529 288
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.129 −177
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.019 715
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.019 715
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 150.632 −487
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.207 −487
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.425 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 19.978 −1.695
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.763.219 −19.013
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.547.173 −19.454
  7.2 Övriga värdepapper 216.047 441
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 358.749 1.771
Summa tillgångar 6.562.429 −18.525
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.552.879 −454
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.376.811 −22.182
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 152.034 −609
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.224.772 −21.573
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 32.375 483
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 195.876 1.545
  5.1 Offentliga sektorn 117.273 2.191
  5.2 Övriga skulder 78.603 −646
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 195.688 1.219
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.945 276
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.363 −257
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.363 −257
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 206.267 846
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 99.740 0
Summa skulder 6.562.429 −18.525
Annexes
21 May 2024