Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 май 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 711 146 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 505 355 −219
  2.1 Вземания от МВФ 232 114 489
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 241 −708
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 306 160
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 304 −318
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 304 −318
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 151 119 −259
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 694 −259
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 149 425 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 21 673 −5 444
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 782 232 4 820
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 566 627 4 426
  7.2 Други ценни книжа 215 605 394
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 840 0
9 Други активи 356 979 141
Общо активи 6 580 954 −1 116
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 333 181
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 398 993 7 978
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 152 643 −519
  2.2 Депозитно улеснение 3 246 345 8 495
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 3
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 31 892 −1 021
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 194 331 −3 188
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 082 −3 171
  5.2 Други задължения 79 249 −17
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 194 470 −2 137
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 669 −923
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 620 211
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 620 211
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 544 0
10 Други задължения 205 421 −2 037
11 Сметки за преоценка 702 941 0
12 Капитал и резерви 99 740 −180
Общо пасиви 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024