Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 maja 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 711.146 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 505.355 −219
  2.1 Należności od MFW 232.114 489
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.241 −708
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.306 160
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.304 −318
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.304 −318
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 151.119 −259
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.694 −259
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.425 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 21.673 −5.444
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.782.232 4.820
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.566.627 4.426
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 215.605 394
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.840 0
9 Pozostałe aktywa 356.979 141
Aktywa razem 6.580.954 −1.116
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.333 181
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.398.993 7.978
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 152.643 −519
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.246.345 8.495
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.892 −1.021
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 194.331 −3.188
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.082 −3.171
  5.2 Pozostałe zobowiązania 79.249 −17
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 194.470 −2.137
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.669 −923
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.620 211
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.620 211
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.544 0
10 Pozostałe pasywa 205.421 −2.037
11 Różnice z wyceny 702.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.740 −180
Pasywa razem 6.580.954 −1.116
Annexes
14 May 2024