Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 януари 2008 г.

22 януари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 41 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 18 януари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 1,4 млрд. EUR до 152,8 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. Настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в USD и, както ЕЦБ обяви на 10 януари 2008 г. в прессъобщение, беше договорена нова на стойност 10 млрд. USD. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. EUR до 96,7 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 6,2 млрд. EUR до 653,2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 8,3 млрд. EUR до 38,8 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 39,3 млрд. EUR до 458,8 млрд. EUR. На 16 януари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 151,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 190,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при 0,7 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 50,2 млрд. EUR до 230,8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 663 −41
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 963 315
2.1 Вземания от МВФ 9 126 −17
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 837 332
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 942 −1 771
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 658 127
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 658 127
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 459 024 38 852
5.1 Основни операции по рефинансиране 190 500 39 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 487 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −183
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 35
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 294 3 307
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 96 695 −607
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 705 0
9 Други активи 331 835 −465
Общо активи 1 350 779 39 717
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 653 245 −6 150
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 231 056 49 771
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 230 825 50 211
2.2 Депозитно улеснение 212 −453
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 334 −11
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 47 068 −7 975
5.1 Сектор „Държавно управление“ 38 760 −8 338
5.2 Други задължения 8 308 363
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 621 3 017
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 369 264
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 458 −337
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 458 −337
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 127 944 1 153
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 69 708 −15
Общо пасиви 1 350 779 39 717
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите