SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. januar 2008

22. januar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. januar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 41 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,4 mia. euro til 152,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. En likviditetstilførende operation i amerikanske dollar udløb, og – som det fremgik af ECBs pressemeddelelse af 10. januar 2008 – der blev afviklet en ny operation på 10 mia. dollar. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,6 mia. euro til 96,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 6,2 mia. euro til 653,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,3 mia. euro til 38,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 39,3 mia. euro til 458,8 mia. euro. Onsdag den 16. januar 2008 udløb en primær markedsoperation på 151,5 mia. euro, og en ny på 190,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 50,2 mia. euro til 230,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.663 −41
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.963 315
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.126 −17
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.837 332
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.942 −1.771
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.658 127
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.658 127
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 459.024 38.852
5.1 Primære markedsoperationer 190.500 39.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.487 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −183
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 36 35
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.294 3.307
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 96.695 −607
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.705 0
9 Andre aktiver 331.835 −465
Aktiver i alt 1.350.779 39.717
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 653.245 −6.150
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 231.056 49.771
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 230.825 50.211
2.2 Indlånsfacilitet 212 −453
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 19 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 334 −11
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 47.068 −7.975
5.1 Offentlig forvaltning og service 38.760 −8.338
5.2 Andre forpligtelser 8.308 363
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.621 3.017
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.369 264
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.458 −337
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.458 −337
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 127.944 1.153
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 69.708 −15
Passiver i alt 1.350.779 39.717
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt