Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 18 stycznia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 41 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,4 mld euro do poziomu 152,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. Przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich oraz – zgodnie z komunikatem prasowym EBC z 10 stycznia 2008 r. – nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 10 mld USD. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,6 mld euro do poziomu 96,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,2 mld euro do poziomu 653,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 8,3 mld euro do poziomu 38,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 39,3 mld euro do poziomu 458,8 mld euro. W środę, 16 stycznia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 151,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 190,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 50,2 mld euro do poziomu 230,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.663 −41
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.963 315
2.1 Należności od MFW 9.126 −17
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.837 332
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 36.942 −1.771
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.658 127
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.658 127
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 459.024 38.852
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 190.500 39.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.487 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −183
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 35
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.294 3.307
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 96.695 −607
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.705 0
9 Pozostałe aktywa 331.835 −465
Aktywa razem 1.350.779 39.717
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 653.245 −6.150
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 231.056 49.771
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 230.825 50.211
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 212 −453
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 334 −11
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 47.068 −7.975
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 38.760 −8.338
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.308 363
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 48.621 3.017
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.369 264
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.458 −337
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.458 −337
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 127.944 1.153
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 69.708 −15
Pasywa razem 1.350.779 39.717
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami