Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. januáru 2008

22. januára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. januára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 41 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,4 mld. EUR na 152,8 mld. EUR. Bola splatná jedna refinančná operácia v amerických dolároch a podľa oznámenia z tlačovej správy ECB z 10. januára 2008 bola uskutočnená ďalšia operácia v hodnote 10 mld. USD. Eurosystém tieto operácie vykonal v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,6 mld. EUR na 96,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 6,2 mld. EUR na 653,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 8,3 mld. EUR na 38,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 39,3 mld. EUR na 458,8 mld. EUR. V stredu 16. januára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 151,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 190,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 50,2 mld. EUR na 230,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 663 −41
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 963 315
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 126 −17
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 837 332
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 942 −1 771
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 658 127
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 658 127
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 459 024 38 852
5.1 Hlavné refinančné obchody 190 500 39 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 487 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −183
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 36 35
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 294 3 307
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 96 695 −607
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 705 0
9 Ostatné aktíva 331 835 −465
Úhrn aktív 1 350 779 39 717
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 653 245 −6 150
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 231 056 49 771
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 230 825 50 211
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 212 −453
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 19 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 334 −11
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 47 068 −7 975
5.1 Verejná správa 38 760 −8 338
5.2 Ostatné záväzky 8 308 363
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 621 3 017
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 369 264
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 458 −337
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 458 −337
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 127 944 1 153
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 69 708 −15
Úhrn pasív 1 350 779 39 717
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá