Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 18. janvārī

2008. gada 22. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 18. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 41 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 152.8 mljrd. euro). Vienai likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros pienāca dzēšanas termiņš un, kā ECB darīja zināmu paziņojumā presei 2008. gada 10. janvārī, tika noslēgta jauna operācija 10 mljrd. ASV dolāru apmērā. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 96.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.2 mljrd. euro (līdz 653.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.3 mljrd. euro (līdz 38.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 39.3 mljrd. euro (līdz 458.8 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 16. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 151.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 190.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 50.2 mljrd. euro (līdz 230.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,663 −41
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,963 315
2.1 SVF debitoru parādi 9,126 −17
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,837 332
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,942 −1,771
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,658 127
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,658 127
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 459,024 38,852
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 190,500 39,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,487 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −183
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 36 35
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,294 3,307
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 96,695 −607
8 Valdības parāds euro 38,705 0
9 Pārējie aktīvi 331,835 −465
Kopā aktīvi 1,350,779 39,717
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 653,245 −6,150
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 231,056 49,771
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 230,825 50,211
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 212 −453
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 19 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 334 −11
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 47,068 −7,975
5.1 Saistības pret valdību 38,760 −8,338
5.2 Pārējās saistības 8,308 363
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,621 3,017
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,369 264
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,458 −337
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,458 −337
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 127,944 1,153
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 69,708 −15
Kopā pasīvi 1,350,779 39,717
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem