Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur leder innovation till tillväxt?

27 juni 2017

Innovation är viktigt för den ekonomiska utvecklingen och av betydelse för konsumenter, företag och för hela ekonomin. Vilken roll spelar innovation och hur bidrar den till ekonomisk tillväxt och vad kan göras för att främja den?

Vad är innovation?

I ekonomiska termer beskriver innovation utvecklingen och tillämpningen av idéer och teknik som förbättrar varor och tjänster eller gör produktionen mer effektiv.

Ett klassiskt exempel på innovation är utvecklingen av ångmaskiner på 1700-talet. Ångmaskiner kunde användas i fabriker, vilket möjliggjorde massproduktion och revolutionerade transport med järnväg. Och mer nyligen har informationsteknologin omvandlat hur företag producerar och säljer sina varor och tjänster och samtidigt öppnat nya marknader och nya affärsmodeller.

Så varför berör detta ECB?

ECB:s mål är att upprätthålla prisstabilitet. Genom att sätta räntorna påverkar ECB finansieringsvillkoren i ekonomin vilket så småningom påverkar efterfrågan på varor och tjänster. Den långsiktiga tillväxtpotentialen i ekonomin, som är beroende av innovation, påverkar emellertid också ECB:s förmåga att uppfylla sitt mandat.

I och med att innovation har en djupgående inverkan på de makroekonomiska förhållandena övervakar ECB dess utveckling och bedriver forskning om ekonomiska och sociala förutsättningar som möjliggör och stöder innovation.

Varför behöver vi innovation?

En av de viktigaste aspekterna med innovation är dess bidrag till ekonomisk tillväxt. Enkelt uttryckt kan innovation leda till högre produktivitet, vilket innebär att samma insatsvaror genererar ett större utbud. När produktiviteten ökar produceras mer varor och tjänster – med andra ord växer alltså ekonomin.

Hur innovation leder till tillväxt

Nya idéer och ny teknologi utvecklas och tillämpas vilket genererar mer utbud med samma insats. Mer varor och tjänster produceras och detta stimulerar löner och företagens lönsamhet.

Innovation och produktivitetstillväxt ger stora fördelar för konsumenter och företag. När produktiviteten ökar stiger lönerna för arbetstagarna. De får således mer pengar och kan följaktligen köpa mer varor och tjänster. Samtidigt blir företagen mer lönsamma, vilket gör det möjligt för dem att investera och anställa mer arbetskraft.

Hur får innovation fullt genomslag?

Innovation börjar ofta i liten skala, t.ex. när en ny teknologi först tillämpas i det företag där den utvecklades. För att den fullt ut ska slå igenom måste den spridas inom ekonomin och bli till lika stor nytta för företag inom olika sektorer och olika storlek. Experterna kallar detta spridning av innovation.

Innovation i euroområdet

Även om Europa är födelseorten för mycket innovation och fortsätter att vara en innovativ region finns det en tydlig potential att ytterligare stärka vår innovativa kapacitet. Bara tre länder i euroområdet ligger bland de tio främsta i världen på World Economic Forums globala konkurrensindikator. Det har också funnits en ihållande klyfta vad gäller utgifter för forskning och utveckling (FoU) mellan euroområdet och andra större avancerade ekonomier.

Vidare förefaller det som om innovation sprids långsamt i euroområdet. Så visar ny ECB-forskning t.ex. på avsevärda skillnader i produktivitet mellan de mest produktiva och de minst produktiva företagen. Detta innebär att medan högproduktiva företag på innovationsfronten är mycket nyskapande kan företag som ligger efter inte dra någon större nytta av denna utveckling.

Hur kan man främja innovation?

Strukturåtgärder för att främja innovation inbegriper ökade investeringar i forskning och utveckling (FoU) samt investeringar i utbildning. Detta innebär också att göra det lättare för entreprenörer att starta företag och att företag som gått omkull snabbare kan lämna marknaden. Företag kan också underlätta innovation genom att investera i sin personal och bedriva egen forskning och utveckling.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll