Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как иновациите водят до растеж?

27 юни 2017 г.

Иновациите са важна движеща сила на икономическия напредък, която е от полза за потребителите, бизнеса и икономиката като цяло. Как изпълняват те тази роля, как допринасят за икономическия растеж и какво може да се направи за стимулирането им?

Какво представляват иновациите?

От икономическа гледна точка иновациите се изразяват в развитие и прилагане на идеи и технологии, които подобряват стоките и услугите или правят производството им по-ефективно.

Създаването на технологията на парната машина през 18-ти век е класически пример за иновация. Парните машини са намерили приложение във фабриките, правейки възможно масовото производство, и са предизвикали революция в транспорта чрез железниците. В по-ново време информационните технологии промениха начина, по който предприятията произвеждат и продават своите стоки и услуги и отвориха достъп до нови пазари и нови бизнес модели.

Защо иновациите са от значение за ЕЦБ?

ЕЦБ има за цел да поддържа ценова стабилност. Като определя лихвени проценти, ЕЦБ влияе върху условията за финансиране в икономиката и в крайна сметка – върху цялостното търсене на стоки и услуги. От друга страна потенциалът за дългосрочен растеж на икономиката, който зависи от иновациите, също оказва влияние върху способността на ЕЦБ да изпълнява своя мандат.

Тъй като иновациите имат силен ефект върху макроикономическата среда, ЕЦБ наблюдава развитието им и проучва икономическите и социалните предпоставки, които подпомагат и развиват иновациите.

Защо се нуждаем от иновации?

Една от основните ползи от иновациите е приносът им към икономическия растеж. Казано по-просто, иновациите могат да доведат до по-висока производителност, т.е. при едни и същи производствени фактори да се произведе повече. С нарастването на производителността се увеличава обемът на произведените стоки и услуги. С други думи, икономиката расте.

Как иновациите водят до растеж

Създават се и се прилагат нови идеи и технологии, които водят до по-голяма продукция при същите фактори за производство. Произвеждат се повече стоки и услуги, което стимулира заплатите и доходността на бизнеса.

Растежът на иновациите и производителността носи огромни ползи за потребителите и бизнеса. Заплатите на работниците нарастват с увеличението на производителността. Те имат повече налични пари и могат да купуват повече стоки и услуги. В същото време бизнесът става по-доходен, което дава възможност за инвестиции и наемане на повече служители.

Как иновациите имат най-цялостен ефект?

Обикновено иновациите стартират в малък мащаб, например когато дадена нова технология се прилага за първи път в компанията, в която е създадена. За да бъде извлечена максимална полза от иновациите обаче е необходимо те да намерят приложение в цялата икономика, за да може компаниите от различни сектори и с различен размер да се ползват еднакво от тях. Експертите наричат този процес „разпространение на иновациите“.

Иновациите в еврозоната

Въпреки че Европа е родината на голяма част от иновациите и продължава да бъде регион на иновации, съществува явен потенциал за по-нататъшно развитие на нашите иновативни възможности. Само три държави от еврозоната са сред първите десет в света според Глобалния индекс за конкурентоспособност на Световния икономически форум. Има също така трайно несъответствие в разходите за изследователска и развойна дейност между еврозоната и други водещи развити икономики.

Освен това в еврозоната иновациите се разпространяват бавно. Например наскоро проведени проучвания на ЕЦБ показват съществена разлика в производителността на компаниите с най-висока и най-ниска производствена ефективност. Това означава, че докато водещите предприятия са изключително иновативни, така наречените изоставащи фирми не се възползват съществено от иновациите.

Как могат да се стимулират иновациите?

Структурните мерки за стимулиране на иновациите включват увеличаване на разходите за изследователска и развойна дейност и инвестиции в образование, както и оказване на подкрепа на предприемачите да стартират по-лесно своя бизнес, а на фалиралите предприятия – да се изтеглят по-бързо от пазара. Освен това дружествата могат да подпомагат иновациите, като инвестират в своите служители и извършват своя собствена изследователска и развойна дейност.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация