Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ
Франкфурт на Майн, 30 април 2020 г.

Дами и господа, за двама ни със заместник-председателя е удоволствие да Ви приветстваме на нашата пресконференция. Сега ще Ви запознаем с резултатите от днешното заседание на Управителния съвет, на което присъства и изпълнителният заместник-председател на Комисията г-н Домбровскис.

Еврозоната е изправена пред свиване на икономиката с мащаб и скорост, невиждани в мирно време. Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса (COVID-19) в общи линии прекратиха икономическата активност във всички държави от еврозоната и навсякъде по света. Срив отбелязаха показателите от анкети за нагласите на потребителите и фирмите, което свидетелства за рязко свиване на икономическия растеж и тежко влошаване на условията на трудовите пазари. Като се отчита високата степен на несигурност относно окончателния мащаб на икономическите последици, сценарии за растежа, разработени от експертите на ЕЦБ, показват, че през тази година БВП на еврозоната може да спадне с между 5% и 12%. Това зависи в решаваща степен от продължителността на мерките за ограничаване на разпространението на епидемията и от това доколко политиките ще успеят да смекчат икономическите последици за фирмите и работниците. С постепенното отменяне на ограничаващите мерки тези сценарии предвиждат възстановяване на икономическата активност, макар че скоростта и мащабът на този процес остават много несигурни. Инфлацията отслабна в резултат от резкия спад на цените на петрола и малко по-ниската ХИПЦ инфлация без компонентите енергоносители и храни.

Решителните и целенасочени мерки на политиката, които предприехме от началото на март насам, осигуриха жизненоважна подкрепа на икономиката на еврозоната и особено на най-засегнатите от кризата сектори. По-специално, мерките ни подпомогнаха условията на ликвидност и допринесоха за поддържане на притока на кредити към домакинствата и фирмите, особено малките и средните предприятия (МСП) и за поддържане на благоприятни условия за финансиране във всички сектори и държави.

Ние приветстваме мерките, предприети от правителствата в еврозоната и от европейските институции за осигуряване на достатъчно ресурси в здравеопазването и за подкрепа на засегнатите предприятия, работници и домакинства. Същевременно са необходими по-нататъшни и амбициозни усилия, по-специално посредством съвместни и координирани действия по политиките, за да се предпазим от низходящите рискове и да подпомогнем възстановяването.

В съответствие с нашия мандат Управителният съвет е решен да продължи да подкрепя домакинствата и предприятията при настоящите икономически сътресения и повишена несигурност, за да запази ценовата стабилност в средносрочен план.

Ето защо днес Управителният съвет реши да облекчи допълнително условията по нашите целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III). По-специално, решихме да намалим лихвения процент по операциите по TLTRO ІІІ през периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. на 50 базисни пункта под средния лихвен процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране през същия период. Освен това за контрагенти, чието допустимо нетно кредитиране достигне целевия праг на кредитиране, лихвеният процент в периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. сега се определя на 50 базисни пункта под средния лихвен процент по депозитното улеснение през същия период.

Взехме също така решение за нова поредица от нецелеви операции по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PELTRO). Целта е да се подпомогнат условията на ликвидност във финансовата система на еврозоната и да се допринесе за запазване на гладкото функциониране на паричните пазари посредством осигуряването на ефикасен предпазен механизъм за ликвидност. Поредицата се състои от седем допълнителни операции по рефинансиране, които започват през май 2020 г., с поетапен падеж между юли и септември 2021 г., в съответствие с продължителността на нашите мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията. Операциите ще се проведат по тръжна процедура с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение, при лихвен процент, който е с 25 базисни пункта под средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на всяка от PELTRO.

Повече подробности за измененията в условията на TLTRO III и за нашите нови PELTRO ще бъдат публикувани в прессъобщения по темата днес следобед в 15:30 ч. централноевропейско време.

От края на март извършваме покупки по нашата нова програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), чийто общ размер е 750 млрд. евро. Целта е да се облекчи цялостната позиция на паричната политика и да се противодейства на тежките рискове за нейния трансмисионен механизъм и за перспективите за еврозоната, причинени от пандемията от коронавирус. Тези покупки ще продължат да се провеждат гъвкаво с течение на времето, обхващайки множество класове активи и държави. Ще извършваме нетни покупки на активи по PEPP, докато Управителният съвет не прецени, че кризата с коронавируса е отминала, но във всеки случай до края на тази година.

Освен това нетните покупки по нашата програма за закупуване на активи ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро наред с покупките по допълнителния временен пакет в размер на 120 млрд. евро до края на годината. Все така очакваме месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди да започнем да ги повишаваме.

Също така възнамеряваме да продължим да реинвестираме в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да поддържаме благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Освен това решихме да запазим непроменени основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очакваме те да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележим, че перспективите за инфлацията се доближават стабилно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в динамиката на базисната инфлация.

Наред с вече предоставяния значителен стимул от страна на паричната политика тези мерки ще подкрепят ликвидността и условията за финансиране и ще спомогнат предоставянето на кредити за реалната икономика да продължи безпрепятствено. Същевременно в сегашните бързо развиващи се икономически условия Управителният съвет остава твърдо решен да направи всичко необходимо в рамките на мандата си, за да помогне на всички граждани на еврозоната да преодолеят този изключително труден период. Това се отнася на първо място за ролята ни да осигурим предаването на паричната ни политика към всички части на икономиката и във всички държави, в изпълнение на нашия мандат по отношение на ценовата стабилност. Ето защо имаме пълна готовност да увеличим размера на PEPP и да променим състава на програмата – с колкото е необходимо, за толкова дълго, колкото е необходимо. Във всеки случай, Управителният съвет е готов да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. Най-новите икономически показатели и резултати от анкети, обхващащи периода след началото на разпространението на коронавируса в еврозоната, отчитат безпрецедентен спад, което свидетелства за значително свиване на икономическата активност в еврозоната и бързо влошаване на условията на пазарите на труда. Пандемията от коронавирус и мерките за ограничаване на нейното разпространение засегнаха тежко секторите на промишленото производство и услугите, понижавайки капацитета за производство в икономиката на еврозоната и вътрешното търсене. През първото тримесечие на 2020 г., което бе само частично засегнато от разпространението на коронавируса, реалният БВП в еврозоната отбеляза спад от 3,8% на тримесечна база в отражение на въздействието от ограничителните мерки през последните седмици на тримесечието. Резкият спад на икономическата активност през април показва, че ефектът вероятно ще бъде още по-тежък през второто тримесечие. В перспектива отвъд непосредствените смущения, предизвикани от пандемията от коронавирус, се очаква прирастът в еврозоната да се възстанови с постепенното премахване на ограничителните мерки, подкрепян от благоприятните условия за финансиране, ориентацията на фискалните политики в еврозоната и възстановяването на икономическата активност в световен мащаб.

Като се има предвид крайно несигурната продължителност на пандемията, е трудно да се прогнозира вероятната степен и продължителност на предстоящата рецесия и последващото възстановяване. Без обаче да изпреварваме предстоящите макроикономически прогнози на експерти на Евросистемата, които ще бъдат публикувани през юни, сценарии за растежа, разработени от експертите на ЕЦБ, показват, че тази година БВП на еврозоната може да спадне с между 5% и 12%, след което да настъпи възстановяване и нормализация на растежа през следващите години. Степента на свиването и възстановяването ще зависи особено много от продължителността и резултатността на мерките за ограничаване на разпространението на епидемията, от това доколко трайно са засегнати капацитетът на предлагането и вътрешното търсене и от това доколко политиките ще съумеят да смекчат неблагоприятния ефект върху доходите и заетостта.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната е отбелязала спад от 0,7% през март до 0,4% през април, като той до голяма степен е обусловен от по-ниската инфлация на цените на енергоносителите, но и от малко по-ниската ХИПЦ инфлация без компонентите енергоносители и храни. Въз основа на рязкото намаление на настоящите и фючърсните цени на петрола е вероятно общата инфлация да отбележи още по-съществен спад през идните месеци. Очаква се резкият икономически спад да доведе до негативни ефекти върху базисната инфлация през следващите месеци. Все пак средносрочните последици от пандемията от коронавирус за инфлацията са свързани с висока степен на несигурност, като се има предвид, че низходящият натиск в резултат от по-слабото търсене може да бъде отчасти неутрализиран от възходящ натиск в резултат от нарушени доставки. Пазарните показатели за дългосрочните инфлационни очаквания остават на ниско равнище. Макар че показателите от анкети за инфлационните очаквания отбелязаха спад в краткосрочен и средносрочен план, дългосрочните очаквания са по-слабо засегнати.

Що се отнася до паричния анализ, прирастът на широкия паричен агрегат (M3) нарасна до 7,5% през март 2020 г. спрямо 5,5% през февруари. Прирастът на парите отразява инициирането на кредити от банките за частния сектор. Той се обуславя до голяма степен от използването на кредитните линии и от ниските пропуснати ползи от държането на М3 в сравнение с други финансови инструменти. Същевременно повишената икономическа несигурност, изглежда, предизвиква повишена склонност към държане на парични средства, вероятно от предпазни съображения. При тези условия тесният паричен агрегат М1, който обхваща най-ликвидните форми на пари, продължава да допринася най-много за прираста на широките пари.

Динамиката на кредитите за частния сектор също се влияе от въздействието от коронавируса. Годишният темп на прираст на кредитите за домакинствата беше 3,4% през март 2020 г. спрямо 3,7% през февруари, а годишният темп на прираст на кредитите за нефинансовите предприятия беше 5,4% през март спрямо 3,0% през февруари. Тази динамика е ясно отразена в резултатите от проучването на банковото кредитиране в еврозоната за първото тримесечие на 2020 г., които показват силно нарастване на търсенето на кредити от предприятията и на използването на кредитните линии, за да бъдат посрещнати нуждите от ликвидност за оборотен капитал. Същевременно намаляха нуждите от финансиране за основен капитал. Търсенето от домакинствата на кредити за покупка на жилище отбеляза по-слаб растеж в сравнение с предходното тримесечие. Кредитните стандарти при кредитите за предприятията леко се затегнаха, докато при тези за домакинствата се затегнаха по-осезаемо. И в двата случая това бе свързано с влошаването на икономическите перспективи и намалялата кредитоспособност на предприятията и домакинствата. Същевременно банките очакват разхлабване на кредитните стандарти при кредитите за предприятията през второто тримесечие на 2020 г.

Нашите мерки по политиката, по-специално по-благоприятните условия за операциите по TLTRO III и мерките за облекчаване на изискванията към обезпеченията, би трябвало да насърчат банките да отпускат кредити на всички лица в частния сектор. Съвместно с мерките за подпомагане на кредитирането, приети от националните правителства и европейските институции, те подкрепят непрекъснатия достъп до финансиране, включително на най-засегнатите от последиците от пандемията от коронавирус.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава, че е необходима съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да се доближи стабилно инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до фискалната политика, от решаващо значение е наличието на амбициозна и координирана позиция с оглед на резкия спад на икономиката в еврозоната. Приетите мерки трябва да бъдат максимално целенасочени и временни по своя характер в отговор на извънредната ситуация, причинена от пандемията. Ние приветстваме одобряването от Европейския съвет на споразумението на Еврогрупата за три предпазни мрежи за работници, фирми и държави – пакет с обща стойност 540 млрд. евро. Същевременно Управителният съвет настоява за по-нататъшни силни и своевременни мерки за подготвяне и подпомагане на възстановяването. В този смисъл ние приветстваме споразумението на Европейския съвет за създаване на фонд за възстановяване, предназначен специално за преодоляване на тази безпрецедентна криза.

А сега сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите