Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 30. apríla 2020

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj výkonný podpredseda Európskej komisie, pán Valdis Dombrovskis.

Eurozóna čelí hospodárskej kontrakcii, ktorej rozsah a rýchlosť nemá v mierových časoch obdobu. Opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19) do značnej miery zabrzdili hospodársku aktivitu vo všetkých krajinách eurozóny a na celom svete. Údaje z prieskumov spotrebiteľského a podnikateľského sentimentu zaznamenali prepad a poukazujú na prudký pokles hospodárskeho rastu a výrazné zhoršenie podmienok na trhu práce. Vzhľadom na vysokú mieru neistoty spojenej s konečným rozsahom hospodárskych následkov zo scenárov hospodárskeho rastu vypracovaných odborníkmi ECB vyplýva možný pokles HDP eurozóny v tomto roku o 5 % až 12 %, pričom tento odhad v zásadnej miere závisí od trvania reštriktívnych opatrení zavedených proti šíreniu nákazy a úspešnosti politík na zmiernenie hospodárskych dôsledkov pre podniky a zamestnancov. S postupným uvoľňovaním reštriktívnych opatrení tieto scenáre predpokladajú oživenie hospodárskej aktivity, hoci rýchlosť a rozsah oživenia sú naďalej veľmi neisté. Inflácia sa vzhľadom na prudký pokles cien ropy a mierne nižšiu infláciu HICP bez energií a potravín znížila.

Rozhodné a cielené opatrenia menovej politiky, ktoré sme prijali od začiatku marca, poskytujú zásadnú podporu ekonomike eurozóny, predovšetkým sektorom najviac vystaveným kríze. Naše opatrenia predovšetkým podporujú stav likvidity a pomáhajú zachovávať tok úverov domácnostiam a podnikom, najmä malým a stredným podnikom, ako aj priaznivé podmienky financovania pre všetky sektory a jurisdikcie.

Vítame opatrenia, ktoré vlády krajín eurozóny a európske inštitúcie prijali na zabezpečenie dostatočných zdrojov v zdravotníctve a poskytnutie podpory postihnutým podnikom, zamestnancom a domácnostiam. Aj naďalej sú však nevyhnutné ambiciózne snahy, predovšetkým prostredníctvom spoločných a koordinovaných politických opatrení, zamerané na znižovanie rizík pomalšieho rastu a podporu oživenia.

V súlade s naším mandátom je Rada guvernérov v tomto čase ekonomických otrasov a zvýšenej neistoty odhodlaná naďalej poskytovať domácnostiam a podnikom potrebnú podporu s cieľom zachovať cenovú stabilitu v strednodobom horizonte.

Rada guvernérov preto dnes rozhodla o ďalšom uvoľnení podmienok našich cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Konkrétne sme sa rozhodli znížiť úrokovú sadzbu operácií TLTRO III v období od júna 2020 do júna 2021 na úroveň 50 bázických bodov pod úrovňou priemernej úrokovej sadzby hlavných refinančných operácií Eurosystému za to isté obdobie. Navyše v prípade protistrán, ktorých čistý objem poskytnutých akceptovateľných úverov dosiahne stanovenú hraničnú hodnotu, bude teraz úroková sadzba v období od júna 2020 do júna 2021 na úrovni 50 bázických bodov pod priemernou sadzbou jednodňových sterilizačných operácií za to isté obdobie.

Zároveň sme rozhodli o novej sérii necielených núdzových pandemických dlhodobejších refinančných operácií (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO) na podporu stavu likvidity vo finančnom systéme eurozóny a naďalej plynulého fungovania peňažných trhov prostredníctvom účinného likviditného zabezpečovacieho mechanizmu. Séria PELTRO pozostáva zo siedmich dodatočných refinančných operácií, ktoré sa začnú v máji 2020 a budú splatné postupne od júla do septembra 2021, v súlade s dĺžkou trvania našich opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek. Prebiehať budú formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, s úrokovou sadzbou na úrovni 25 bázických bodov pod priemernou sadzbou hlavných refinančných operácií počas doby splatnosti jednotlivých operácií PELTRO.

Podrobnejšie informácie o zmenách podmienok operácií TLTRO III a o našich nových operáciách PELTRO budú zverejnené dnes o 15.30 h SEČ v osobitnej tlačovej správe.

Od konca marca realizujeme nákup aktív v rámci nášho nového núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) v celkovom rozsahu 750 mld. €, určeného na uvoľnenie celkového nastavenia menovej politiky a potlačenie vážnych rizík ohrozujúcich transmisný mechanizmus menovej politiky a výhľad vývoja v eurozóne v dôsledku pandémie koronavírusu. Nákup aktív bude i naďalej prebiehať flexibilne z hľadiska času, jednotlivých tried aktív i jurisdikcií. Čistý nákup aktív v rámci programu PEPP budeme uskutočňovať dovtedy, kým podľa Rady guvernérov nepominie kritická fáza epidémie koronavírusu, v každom prípade však do konca tohto roka.

Okrem toho bude pokračovať čistý nákup aktív v rámci nášho programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) mesačným tempom 20 mld. €, spolu s nákupom aktív v rámci dočasného dodatočného rámca vo výške 120 mld. € do konca roka. Naďalej očakávame, že mesačný čistý nákup aktív v rámci programu APP bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Zároveň máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Rozhodli sme sa tiež ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú, až kým nezaznamenáme, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu našich projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Spolu s doterajšími rozsiahlymi menovými stimulmi tieto opatrenia podporia likviditu a podmienky financovania a pomôžu zachovať plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike. V súčasnom rýchlo sa meniacom hospodárskom prostredí zároveň Rada guvernérov zostáva plne odhodlaná urobiť v rámci svojho mandátu všetko potrebné, aby v tomto mimoriadne náročnom období zabezpečila podporu pre všetkých občanov eurozóny. Týka sa to v prvom rade našej úlohy zabezpečovať prenos účinkov našej menovej politiky do všetkých sektorov ekonomiky a do všetkých jurisdikcií, v súlade s naším mandátom udržiavať cenovú stabilitu. Sme preto plne pripravení zvýšiť objem programu PEPP a upraviť jeho zloženie, a to v nevyhnutnej miere a na tak dlho, ako bude potrebné. Rada guvernérov je v každom prípade pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Dovoľte mi teraz priblížiť, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Z najnovších ukazovateľov a výsledkov prieskumov za obdobie, odkedy sa koronavírus rozšíril do eurozóny, vyplýva bezprecedentný pokles, ktorý poukazuje na výraznú kontrakciu hospodárskej aktivity v eurozóne a rapídne zhoršovanie situácie na trhu práce. Koronavírusová pandémia a súvisiace reštriktívne opatrenia výrazne zasiahli výrobný sektor a sektor služieb a odrazili sa na produkčnej kapacite hospodárstva eurozóny a na domácom dopyte. V prvom štvrťroku 2020, ktorého sa šírenie koronavírusu týkalo len čiastočne, sa reálny HDP eurozóny medzištvrťročne znížil o 3,8 %, odrážajúc vplyv izolačných opatrení v posledných týždňoch štvrťroka. Z prudkého poklesu hospodárskej aktivity v apríli vyplýva, že v druhom štvrťroku bude dosah pravdepodobne ešte výraznejší. Po uplynutí okamžitých rušivých dôsledkov koronavírusovej pandémie sa s postupným uvoľňovaním reštriktívnych opatrení očakáva oživenie hospodárskeho rastu v eurozóne, ku ktorému budú prispievať priaznivé podmienky financovania, nastavenie rozpočtovej politiky krajín eurozóny a oživenie svetovej hospodárskej aktivity.

Vzhľadom na veľmi neistú dĺžku trvania pandémie je zložité predpovedať rozsah a dĺžku hroziacej recesie a následného oživenia. Bez úmyslu predbiehať závery nadchádzajúcich makroekonomických projekcií odborníkov Eurosystému, ktoré budú zverejnené v júni, zo scenárov hospodárskeho rastu vypracovaných odborníkmi ECB vyplýva možný pokles HDP eurozóny v tomto roku o 5 % až 12 %, nasledovaný oživením a normalizáciou rastu v nasledujúcich rokoch. Rozsah kontrakcie a oživenia bude v zásadnej miere závisieť od trvania a úspešnosti reštriktívnych opatrení, od rozsahu trvalého narušenia dodávateľských kapacít a domáceho dopytu a od úspešnosti politík na zmiernenie nepriaznivého vplyvu na príjem a zamestnanosť.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa ročná inflácia HICP eurozóny znížila z 0,7 % v marci na 0,4 % v apríli, najmä vzhľadom na nižšiu infláciu cien energií, ale i mierne nižšiu infláciu HICP bez energií a potravín. Na základe prudkého poklesu súčasných cien ropy a cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej výrazne klesať. Očakáva sa, že prudký pokles hospodárskej aktivity povedie v nadchádzajúcich mesiacoch k negatívnym účinkom na základnú infláciu. Vplyv koronavírusovej pandémie na infláciu v strednodobom horizonte je však spojený s vysokou neistotou, keďže tlmiace účinky spojené so slabším dopytom môžu byť čiastočne vykompenzované proinflačnými účinkami narušenia dodávok. Trhové ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní zostávajú tlmené. Hoci ukazovatele inflačných očakávaní vyplývajúce z prieskumov v krátkodobom a strednodobom horizonte klesli, dlhodobejšie očakávania boli zasiahnuté v menšej miere.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 sa v marci 2020 zvýšila z februárových 5,5 % na 7,5 %. Rast peňažnej zásoby je odrazom tvorby bankových úverov pre súkromný sektor, do značnej miery poháňanej čerpaním úverových liniek, ako aj nízkych oportunitných nákladov držby M3 v porovnaní s inými finančnými nástrojmi, pričom zvýšená ekonomická neistota podľa všetkého vedie k posunu k peňažným aktívam, pravdepodobne z preventívnych dôvodov. V tomto prostredí k rastu peňažnej zásoby naďalej najviac prispieva menový agregát M1, ktorý zahŕňa najlikvidnejšie formy peňazí.

Koronavírus ovplyvňuje aj vývoj úverov poskytovaných súkromnému sektoru. Ročná miera rastu úverov domácnostiam v marci 2020 dosiahla 3,4 % (3,7% vo februári), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám predstavovala v marci 5,4 % (3,0 % vo februári). Tento vývoj jednoznačne potvrdzujú aj výsledky prieskumu bankových úverov v eurozóne za prvý štvrťrok 2020, z ktorých vyplýva výrazný rast dopytu podnikov po úveroch a čerpaní úverových liniek s cieľom získať likviditu na zabezpečenie prevádzkového kapitálu, zatiaľ čo potreby financovania prostredníctvom fixných investícií klesli. Dopyt domácností po úveroch na kúpu nehnuteľností na bývanie rástol pomalšie než v predchádzajúcom štvrťroku. Úverové štandardy sa v prípade podnikových úverov sprísnili mierne, zatiaľ čo v prípade úverov domácnostiam sa sprísnili výraznejšie. V oboch prípadoch bolo sprísnenie dôsledkom zhoršenia hospodárskeho výhľadu a poklesu úverovej bonity podnikov a domácností. Banky zároveň v druhom štvrťroku 2020 očakávajú uvoľnenie úverových štandardov v prípade podnikových úverov.

Naše opatrenia menovej politiky, predovšetkým priaznivejšie podmienky operácií TLTRO III a opatrenia na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek, by mali banky motivovať poskytovať úvery všetkým subjektom súkromného sektora. Spolu s opatreniami úverovej podpory, ktoré prijali vlády jednotlivých krajín a európske inštitúcie, podporujú nepretržitý prístup k financovaniu, okrem iného pre subjekty najviac postihnuté dôsledkami pandémie koronavírusu.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že jednoznačný vývoj inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, vzhľadom na prudkú kontrakciu hospodárstva eurozóny má zásadný význam ambiciózna a koordinovaná fiškálna pozícia. Opatrenia prijímané v reakcii na núdzovú situáciu v súvislosti s koronavírusom by mali byť v čo najväčšej možnej miere cielené a dočasné. Vítame dohodu Euroskupiny schválenú Európskou radou o troch záchranných sieťach pre pracovníkov, podniky a štáty, ktoré spoločne predstavujú balík v hodnote 540 mld. €. Rada guvernérov zároveň naliehavo vyzýva na prijatie ďalších účinných a včasných krokov na prípravu a podporu oživenia. V tomto smere vítame dohodu Európskej rady pracovať na zriadení fondu na podporu oživenia určeného na riešenie tejto bezprecedentnej krízy.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá