Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • INLEDNINGSANFÖRANDE

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 26 juli 2018

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi förväntar sig att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i varje fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa den fortsatta inflationskonvergensen mot nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder kommer vi att fortsätta våra köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) i nuvarande månatliga takt på 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018. Vi avser, under förutsättning av att inkommande uppgifter bekräftar inflationsprognosen på medellång sikt, att reducera den månatliga takten av nettotillgångsköpen till 15 miljarder euro efter september 2018 och fram till slutet av december 2018 för att därefter upphöra med nettotillgångsköpen. Vi ämnar återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper vilka förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Även om det fortfarande råder stor osäkerhet, framför vad gäller global handel, tyder information som framkommit sedan vårt senaste penningpolitiska möte på att euroområdets ekonomi framskrider i en solid och brett baserad tillväxttakt. Ekonomins underliggande styrka stärker vår tillförsikt om att den varaktiga inflationskonvergensen mot vårt mål kommer att fortsätta framöver och att den kommer att bevaras även efter en gradvis nedtrappning av våra nettotillgångsköp. Inte desto mindre behövs det fortfarande betydande penningpolitisk stimulans för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av inhemskt pristryck och den totala inflationsutvecklingen på medellång sikt. Detta penningpolitiska stöd kommer att fortsätta att ges genom nettotillgångsköp fram till årsslutet, en omfattande stock av redan förvärvade tillgångar och tillhörande återinvesteringar samt av våra förstärkta framtidsindikationer om ECB:s styrräntor. ECB-rådet är redo att justera alla sina instrument såsom anses lämpligt för att säkerställa att inflationen även fortsättningsvis går mot ECB-rådets inflationsmål på ett varaktigt sätt.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Den reala BNP-tillväxten mattades av till 0,4 procent på kvartalsbasis första kvartalet 2018, efter att ha stigit 0,7 procent de föregående tre kvartalen. Denna lättnad återspeglar en återgång från mycket höga tillväxttakter 2017 och beror främst på svagare stöd från utrikeshandeln, tillsammans med en ökad osäkerhet och ett antal tillfälliga faktorer och utbudsfaktorer både på inhemsk och på global nivå. De senaste ekonomiska indikatorerna och enkätresultaten har stabiliserats och indikerar en alltjämt fortsatt solid och brett baserad ekonomisk tillväxt i linje med Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i juni 2018. Våra penningpolitiska åtgärder, vilka har underlättat skuldreduceringsprocessen, fortsätter att ge stöd åt inhemsk efterfrågan. Den privata konsumtionen stöds av en fortsatt ökad sysselsättning, som delvis återspeglar tidigare arbetsmarknadsreformer, samt av hushållens ökande förmögenhet. Företagsinvesteringarna främjas av gynnsamma finansieringsvillkor, stigande lönsamhet för företagen samt solid efterfrågan. Tillväxten i bostadsinvesteringarna är fortsatt robust. Vidare förväntas den brett baserade expansionen i den globala efterfrågan fortsätta, vilket ger stöd åt euroområdets export.

Riskerna i samband med euroområdets tillväxtutsikter kan alltjämt bedömmas vara i stort sett balanserade. Osäkerheter förknippade med globala faktorer, främst hotet om protektionism, är alltjämt betydande. Risken för ihållande förhöjd finansmarknadsvolatilitet innebär att fortsatt bevakning krävs.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet ökade till 2,0 procent i juni 2018 från 1,9 procent i maj, främst beroende på att prisökningstakten för energi och livsmedel har ökat. Baserat på aktuella terminspriser på olja torde den totala inflationen på årsbasis röra sig runt sin nuvarande nivå under återstoden av året. Även om måtten på den underliggande inflationen överlag fortsätter att vara dämpade, har de stigit från tidigare låga nivåer. Inhemskt kostnadstryck stärks och breddas mot en bakgrund av höga nivåer av kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknader. Osäkerheten kring inflationsprognosen minskar. Mot slutet av året väntas den underliggande inflationen ta fart och därefter stiga gradvis på medellång sikt med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den fortsatta ekonomiska expansionen och därmed sammanhängande minskat underutnyttjande av resurser och stigande löneökningstakt.

Avseende den monetära analysen visar den på att M3-tillväxten steg till 4,4 procent i juni 2018, från 4,0 procent i maj. Tillväxten i M3 fortsätter att gynnas av effekterna av ECB:s penningpolitiska åtgärder och de låga alternativkostnaderna för innehav av de mest likvida tillgångarna. Det smala penningmängdsmåttet M1 förblev den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet.

Återhämtningen i tillväxten för utlåning till den privata sektorn som observerats sedan början av 2014 fortskrider. Den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag steg till 4,1 procent i juni 2018, från 3,7 procent månaden före, medan den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll var oförändrad på 2,9 procent. Enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet för det andra kvartalet 2018 indikerar att utlåningstillväxten får fortsatt stöd av lättnader i de allmänna villkoren för utlåning inom alla lånekategorier.

Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering, främst för små och medelstora företag, och kreditflödena i hela euroområdet.

Sammanfattningsvis gav en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen en bekräftelse på att det alltjämt behövs en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa fortsatt inflationskonvergens mot nivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder krävs dock att mer beslutsamma insatser inom andra politikområden ökar tillväxtpotentialen betydligt på lång sikt och minskar sårbarheten. Strukturreformer i euroområdet måste genomföras avsevärt snabbare för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka produktivitet och tillväxtpotential. När det gäller finanspolitiken ger den pågående och brett baserade expansionen utrymme att åter bygga upp finanspolitiska buffertar. Detta är särskilt viktigt i länder med fortsatt hög statsskuld. Alla länder skulle gynnas av förstärkta insatser för en mer tillväxtfrämjande utformning av de offentliga finanserna. Ett fullständigt, transparent och konsekvent genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten samt av förfarandet vid makroekonomiska obalanser över tiden och i samtliga länder är avgörande för att öka motståndskraften i euroområdets ekonomi. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion förblir en prioritet. ECB-rådet uppmanar till välavgränsade men avgörande åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media