Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • INLEIDENDE VERKLARING

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Luis de Guindos, Vicepresident van de ECB,
Frankfurt am Main, 26 juli 2018

Dames en heren, de Vicepresident en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. Dan zullen wij nu verslag uitbrengen van de vergadering die de Raad van Bestuur vandaag heeft gehouden.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze ten minste de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Met betrekking tot de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen: wij zullen doorgaan met het doen van netto-aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) tegen het huidige maandelijkse bedrag van €30 miljard tot eind september 2018. Wij verwachten dat wij na september 2018, op voorwaarde dat de binnenkomende gegevens onze vooruitzichten voor de inflatie op de middellange termijn bevestigen, het maandelijkse bedrag van de netto activa-aankopen zullen verlagen naar €15 miljard tot eind december 2018 en dan de netto-aankopen zullen beëindigen. Wij zijn voornemens voor langere tijd na afloop van onze netto activa-aankopen de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, te herinvesteren, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Hoewel de onzekerheden, met name in verband met het mondiale handelsklimaat, groot blijven, geeft de sinds onze laatste monetairbeleidsvergadering beschikbare informatie aan dat de groei van de economie van het eurogebied op solide wijze en breed gedragen voortzet. De onderliggende sterkte van de economie bevestigt ons vertrouwen dat de duurzame convergentie van de inflatie in de richting van onze doelstelling de komende periode zal aanhouden, en in stand zal blijven zelfs na een geleidelijke afbouw van onze netto-aankopen van activa. Desalniettemin is een aanzienlijke monetairbeleidsstimulans nog steeds nodig om steun te geven aan de verdere opbouw van de binnenlandse prijsdruk en de totale-inflatieontwikkelingen op de middellange termijn. Deze ondersteuning zal blijven worden verschaft door de netto activa-aankopen tot het einde van het jaar, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de daarmee verband houdende herinvesteringen, alsook door onze verbeterde indicaties omtrent de basisrentetarieven van de ECB. In elk geval staat de Raad van Bestuur klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van de inflatiedoelstelling van de Raad van Bestuur.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. De reële bbp-groei op kwartaalbasis is in het eerste kwartaal van 2018 gematigd naar 0,4%, na een groei van 0,7% in de voorgaande drie kwartalen. Deze matiging weerspiegelt een teruggang ten opzichte van de zeer hoge groeiniveaus in 2017, en houdt voornamelijk verband met een zwakkere stimulans vanuit de eerder zeer sterke externe handel, versterkt door een toename van de onzekerheid en enkele tijdelijke en aanbodsfactoren op zowel binnenlands als mondiaal niveau. De meest recente economische indicatoren en enquête-uitkomsten zijn gestabiliseerd en blijven wijzen op een aanhoudende stevige en breed gedragen economische groei, overeenkomstig de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied van juni 2018. Onze monetairbeleidsmaatregelen, die de afbouw van schuldposities hebben gefaciliteerd, blijven de binnenlandse vraag schragen. De particuliere consumptie wordt ondersteund door de voortgaande toenemende werkgelegenheid, die op haar beurt deels in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt weerspiegelt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. De bedrijfsinvesteringen worden bevorderd door de gunstige financieringscondities, toenemende winstgevendheid van bedrijven en solide vraag. De investeringen in woningen blijven robuust. Daarnaast zal de breed gedragen groei van de mondiale vraag naar verwachting aanhouden, en aldus een impuls geven aan de uitvoer uit het eurogebied.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied kunnen nog steeds globaal genomen worden beoordeeld als in evenwicht. De onzekerheden in verband met mondiale factoren, met name de dreiging van protectionisme, blijven groot. Daarnaast is het nog steeds zo dat het risico van hardnekkige hogere volatiliteit op de financiële markten nauwlettend dient te worden gevolgd.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis steeg in juni 2018 naar 2,0%, vanaf 1,9% in mei, voornamelijk ten gevolge van een hogere inflatie van de energie- en voedingsmiddelenprijzen. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, zal de totale inflatie op jaarbasis de rest van het jaar waarschijnlijk rond het huidige niveau schommelen. Hoewel de maatstaven van de onderliggende inflatie over het algemeen gematigd blijven, zijn zij wel gestegen ten opzichte van eerdere lage niveaus. De binnenlandse kostendruk wordt sterker en breder bij hoge niveaus van capaciteitsbenutting en krapper wordende arbeidsmarkten. De onzekerheid omtrent de inflatievooruitzichten is aan het afnemen. De onderliggende inflatie zal naar verwachting tegen het einde van het jaar aantrekken en daarna op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie, de daarmee samenhangende afname van de onderbenutting in de economie en stijgende lonen.

Wat de monetaire analyse betreft, steeg in juni 2018 de groei van het ruime monetaire aggregaat (M3) naar 4,4%, een stijging ten opzichte van de 4,0% in mei. De M3-groei blijft profiteren van de invloed van de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB en van de lage alternatieve kosten van het aanhouden van de meest liquide componenten. Het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 blijft de belangrijkste bijdrage leveren aan de ruime geldgroei.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in juni 2018 naar 4,1%, ten opzichte van 3,7% in de voorafgaande maand, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens onveranderd bleef, op 2,9%. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het tweede kwartaal van 2018 geeft aan dat de groei van de kredietverlening blijft worden ondersteund door versoepelende kredietvoorwaarden en een toenemende vraag wat betreft alle leningcategorieën.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde dat een ruime mate van monetaire accommodatie nog steeds noodzakelijk is voor de aanhoudende duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbeslotener bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te verhogen en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, maakt de voortgaande breed gedragen expansie het wenselijk begrotingsbuffers weer op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog blijft. Het zou voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van essentieel belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur roept op tot specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media