Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 26 lipca 2018

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie naszej regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, będziemy kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018. Na okres po wrześniu 2018 przewidujemy, że – o ile przyjęte przez nas średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – do końca grudnia 2018 będziemy prowadzić zakupy aktywów netto na obniżonym poziomie 15 mld euro miesięcznie, a następnie je zakończymy. Zamierzamy reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Mimo wyraźnie utrzymującej się niepewności, dotyczącej zwłaszcza sytuacji w handlu światowym, informacje uzyskane od czasu naszego ostatniego posiedzenia monetarnego wskazują, że gospodarka strefy euro utrzymuje się na ścieżce mocnego i powszechnego wzrostu. Mocne fundamenty gospodarki utwierdzają nas w przekonaniu, że w nadchodzącym okresie inflacja będzie stabilnie zbliżać się do docelowego poziomu i że trend ten utrzyma się także po stopniowym wygaszeniu zakupów aktywów netto. Niemniej jednak nadal potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali, by podtrzymać dalsze narastanie wewnętrznej presji cenowej i inflację ogółem w średnim okresie. Źródłem wsparcia monetarnego są w dalszym ciągu zakupy aktywów netto, które będą prowadzone do końca roku, oraz pokaźny zasób nabytych aktywów i ich przyszłe reinwestowanie, a także nasza rozszerzona zapowiedź (forward guidance) dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, aby sprawić, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie się zbliżać do naszego celu inflacyjnego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Kwartalna dynamika realnego PKB w pierwszym kwartale 2018 zmniejszyła się do 0,4%, po wzroście o 0,7% w trzech poprzednich kwartałach. To spowolnienie jest odzwierciedleniem obniżenia się tempa wzrostu w porównaniu z bardzo wysokim poziomem z 2017 i wiąże się przede wszystkim z osłabieniem bodźców płynących z bardzo silnego wcześniej handlu zagranicznego, dodatkowo spotęgowanym przez wzrost niepewności oraz pewne czynniki przejściowe i podażowe występujące na poziomie zarówno wewnętrznym, jak i globalnym. Najnowsze wskaźniki gospodarcze i wyniki badań ankietowych ustabilizowały się i w dalszym ciągu wskazują, że obecny wzrost gospodarczy jest mocny i ma szeroki zasięg; jest to zgodne z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2018. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, które ułatwiły proces delewarowania, w dalszym ciągu wzmacniają popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest wspierane przez trwający wzrost zatrudnienia, który z kolei wynika m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz przez zwiększanie się majątku gospodarstw domowych. Inwestycjom biznesowym sprzyjają korzystne warunki finansowania, wzrost rentowności przedsiębiorstw i mocny popyt. Inwestycje mieszkaniowe nadal są mocne. Ponadto oczekuje się utrzymania powszechnego ożywienia w gospodarce światowej, które będzie bodźcem dla eksportu strefy euro.

Nadal ocenia się, że pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Wciąż wyraźnie widoczna jest niepewność związana z czynnikami globalnymi, w tym – z groźbą protekcjonizmu. W dalszym ciągu należy też obserwować ryzyko uporczywie podwyższonej zmienności rynków finansowych.

W czerwcu 2018 roczna inflacja HICP w strefie euro wzrosła do 2,0%, z 1,9% w maju, głównie w związku ze wzrostem inflacji cen energii i usług. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że roczna inflacja ogółem do końca roku będzie prawdopodobnie oscylować wokół obecnego poziomu. Miary inflacji bazowej pozostają wprawdzie ogólnie niewielkie, ale rosną w porównaniu z wcześniejszymi niskimi wartościami. Wewnętrzna presja kosztowa umacnia się i rozszerza w warunkach wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy. Ustępuje też niepewność co do perspektyw inflacji. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, oczekujemy, że pod koniec roku inflacja bazowa pójdzie w górę i w średnim okresie będzie stopniowo rosnąć, pobudzana przez zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze i towarzyszące mu zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz rosnącą dynamikę płac.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w czerwcu 2018 wzrosła do 4,4%, z 4,0% w maju. Wzrostowi agregatu M3 nadal sprzyjają oddziaływanie środków polityki pieniężnej zastosowanych przez EBC i niski koszt alternatywny utrzymywania depozytów o najwyższej płynności. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza wciąż był wąski agregat M1.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W czerwcu 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do 4,1%, z 3,7% w poprzednim miesiącu, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 2,9%. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za drugi kwartał 2018 wynika, że dynamikę akcji kredytowej nadal podtrzymują łagodzenie warunków zaciągania kredytów i rosnący popyt na wszystkie kategorie kredytów.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 wciąż wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie trwałego powrotu inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Co do polityki fiskalnej, obecne powszechne ożywienie przemawia za odbudową buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które wciąż mają wysoki dług publiczny. We wszystkich krajach natomiast należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Dla wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro niezbędne jest, by wszystkie kraje przez cały czas w pełni, przejrzyście i konsekwentnie realizowały pakt stabilności i wzrostu oraz procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Sprawą priorytetową pozostaje poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów wzywa do podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami