SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 26. juli 2018

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer fortsat, at de forbliver på deres nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger vil vi fortsætte med at foretage nettoopkøb inden for opkøbsprogrammet (APP) på det nuværende månedlige niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af september 2018. Efter september 2018 forventer vi, at vi – under forudsætning af nye data, som bekræfter vores inflationsudsigter på mellemlangt sigt – vil reducere det månedlige niveau for nettoopkøbene af værdipapirer til 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018, hvorefter nettoopkøbene vil ophøre. Det er vores hensigt at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter afslutningen af nettoopkøbene af aktiver, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Selvom usikkerheden, især i tilknytning til den globale handel, fortsat er stor, viser information offentliggjort siden vores seneste pengepolitiske møde, at væksten i euroområdets økonomi fortsat er solid og bredt funderet. Den underliggende styrke i økonomien bekræfter vores tillid til, at den vedvarende konvergens i inflationen i retning af vores mål vil fortsætte i den kommende periode og også blive fastholdt efter en gradvis afvikling af vores nettoopkøb. Der er dog stadig behov for en betydelig grad af pengepolitisk stimulus til at understøtte en yderligere opbygning af indenlandske prispres og den samlede inflationsudvikling på mellemlangt sigt. Denne støtte vil fortsat blive tilvejebragt af nettoopkøbene indtil årets udgang, af de betydelige beholdninger af erhvervede aktiver og de dertil knyttede geninvesteringer samt af vores styrkede forward guidance om ECB's officielle renter. Under alle omstændigheder er Styrelsesrådet rede til at tilpasse alle sine instrumenter, alt efter omstændighederne, for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Den kvartalsvise vækst i realt BNP aftog til 0,4 pct. i 1. kvartal 2018 efter en vækst på 0,7 pct. i de foregående tre kvartaler. Denne nedgang afspejler en tilbagegang fra det meget høje vækstniveau i 2017 og er primært knyttet til et svagere bidrag fra den tidligere meget store udenrigshandel, forstærket af stigende usikkerhed og visse midlertidige faktorer og udbudsfaktorer på både euroområde- og globalt plan. De seneste økonomiske indikatorer og konjunkturbarometre har stabiliseret sig og peger fortsat i retning af en solid og bredt funderet økonomisk vækst, hvilket er i tråd med Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra juni 2018. Vores pengepolitiske foranstaltninger, der har fremmet nedgearingen, fortsætter med at understøtte den indenlandske efterspørgsel. Det private forbrug understøttes af fremgangen i beskæftigelsen, som også delvis afspejler tidligere arbejdsmarkedsreformer, samt af husholdningernes voksende formue. Erhvervsinvesteringerne fremmes af gunstige finansieringsforhold, stigende rentabilitet i virksomhederne og en solid efterspørgsel. Boliginvesteringerne er fortsat robuste. Desuden forventes den bredt funderede vækst i den globale efterspørgsel at fortsætte og herved stimulere euroområdets eksport.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet kan stadig vurderes til at være stort set afbalancerede. Der er fortsat stor usikkerhed i tilknytning til globale faktorer, især truslen om øget protektionisme. Det er desuden stadig nødvendigt at overvåge risikoen for en vedvarende høj volatilitet på de finansielle markeder.

Den årlige HICP-inflation i euroområdet steg fra 1,9 pct. i maj til 2,0 pct. i juni 2018. Dette afspejlede hovedsagelig højere inflation i energi- og fødevarepriser. På grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den samlede årlige inflation sandsynligvis ligge omkring det nuværende niveau resten af året. Selvom mål for den underliggende inflation fortsat er generelt afdæmpede, har de været stigende i forhold til tidligere lavpunkter. Det indenlandske omkostningspres er tiltagende i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold. Usikkerheden i forbindelse med inflationsudsigterne er aftagende. Fremover ventes den underliggende inflation at stige mod slutningen af året efterfulgt af en gradvis stigning på mellemlangt sigt, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst, absorberingen af ledig kapacitet i forbindelse hermed og en stigende lønvækst.

For så vidt angår den monetære analyse, steg væksten i den brede pengemængde (M3) fra 4,0 pct. i maj til 4,4 pct. i juni 2018. M3-væksten drager fortsat fordel af virkningen af ECB's pengepolitiske foranstaltninger og de lave alternativomkostninger ved at holde de mest likvide indskud. Det snævre pengemængdemål (M1) ydede fortsat det største bidrag til væksten i den brede pengemængde.

Det opsving i væksten i udlån til den private sektor, som er observeret siden begyndelsen af 2014, fortsætter. Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber steg til 4,1 pct. i juni 2018 (3,7 pct. i måneden før), mens den årlige vækst i udlån til husholdningerne forblev uændret på 2,9 pct. Undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet i 2. kvartal 2018 tyder på, at udlånsvæksten fortsat understøttes af lempelser af kreditstandarderne og en stigende efterspørgsel inden for alle kategorier af udlån.

Gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger, som er gennemført siden juni 2014, understøtter fortsat i betydelig grad lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger, adgangen til finansiering, især for små og mellemstore virksomheder, og kreditstrømme i hele euroområdet.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at en meget lempelig pengepolitik stadig er nødvendig for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen til et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Hvad angår finanspolitikken, er den aktuelle bredt funderede vækst et argument for at genopbygge finanspolitiske stødpuder. Dette er især vigtigt i lande, hvor den offentlige gæld stadig er høj. Alle lande kunne med fordel øge deres bestræbelser på at opnå en mere vækstfremmende sammensætning af de offentlige finanser. En fuldstændig, gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten og proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer – over tid og på tværs af lande – er stadig afgørende for at øge modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet opfordrer til, at der træffes konkrete og målrettede foranstaltninger til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

De er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt