Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 26. júla 2018

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás so závermi dnešného zasadania Rady guvernérov.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. I naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do leta 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého približovania inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, v čistom nákupe aktív v rámci programu nákupu aktív budeme pokračovať v súčasnom objeme 30 mld. € za mesiac až do konca septembra 2018. Predpokladáme, že po septembri 2018, v závislosti od potvrdenia nášho strednodobého výhľadu vývoja inflácie na základe nových údajov, mesačný objem čistého nákupu aktív až do konca decembra 2018 znížime na 15 mld. €, a následne čistý nákup ukončíme. Istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív plánujeme reinvestovať aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Napriek stále výraznej neistote, najmä v otázke vývoja prostredia svetového obchodu, informácie získané od nášho posledného menovopolitického zasadania poukazujú na pokračovanie stabilného a plošného rastu hospodárstva eurozóny. Výkonnosť hospodárstva eurozóny potvrdzuje naše presvedčenie, že trvalá konvergencia inflácie k nášmu cieľu bude v nasledujúcom období pokračovať, a to i po postupnom ukončení čistého nákupu aktív. Ďalšie zintenzívnenie domácich cenových tlakov a vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte si však i napriek tomu stále vyžadujú značnú menovopolitickú stimuláciu. Táto podpora sa bude i naďalej poskytovať formou čistého nákupu aktív až do konca roka, prostredníctvom značného objemu nadobudnutých aktív a súvisiacich reinvestícií, ako aj prostredníctvom našej rozsiahlejšej signalizácie budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB. Rada guvernérov je v každom prípade pripravená vhodným spôsobom upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Kvartálny rast reálneho HDP sa v prvom štvrťroku 2018 mierne spomalil na 0,4 %, v porovnaní s 0,7 % v predchádzajúcich troch štvrťrokoch. Jeho zmiernenie je prejavom poklesu veľmi vysokého tempa rastu zaznamenaného v roku 2017 a súvisí predovšetkým so slabšími podnetmi z predtým výraznej dynamiky zahraničného obchodu, spolu s nárastom neistoty a určitými prechodnými a ponukovými faktormi na domácej i svetovej úrovni. Najnovšie ekonomické ukazovatele a výsledky prieskumov sa ustaľujú a naďalej poukazujú na pokračovanie stabilného a plošného hospodárskeho rastu, v súlade s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému pre eurozónu z júna 2018. Naše menovopolitické opatrenia, ktoré prispievajú k procesu oddlžovania, naďalej podporujú domáci dopyt. Súkromná spotreba ťaží z pokračujúceho rastu zamestnanosti, ktorý je čiastočne výsledkom uskutočnených reforiem na trhu práce, i zo zvyšovania majetku domácností. Podniková investičná aktivita ťaží z priaznivých podmienok financovania, rastu ziskovosti podnikov a stabilného dopytu. Investície do nehnuteľností na bývanie zostávajú výrazné. Očakáva sa i pokračovanie všeobecnej expanzie svetového dopytu, ktorá stimuluje vývoz z eurozóny.

Riziká spojené s výhľadom hospodárskeho rastu v eurozóne možno i naďalej označiť za celkovo vyvážené. Neistota súvisiaca s globálnymi faktormi, najmä hrozbou protekcionizmu, zostáva výrazná. Okrem toho je naďalej potrebné venovať pozornosť riziku dlhodobo zvýšenej volatility finančného trhu.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne sa v júni 2018 zvýšila z májových 1,9 % na 2,0 %, a to najmä v dôsledku vyššej inflácie cien energií a potravín. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že ročné miery celkovej inflácie sa budú po zvyšok roka pohybovať okolo súčasnej úrovne. Hoci ukazovatele základnej inflácie vo všeobecnosti zostávajú tlmené, v porovnaní s predchádzajúcimi nízkymi hodnotami rastú. Vzhľadom na rastúcu mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k stupňovaniu a šíreniu domácich cenových tlakov. Neistota spojená s výhľadom inflácie klesá. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, očakáva sa, že základná inflácia sa koncom roka zvýši a neskôr v strednodobom horizonte bude postupne rásť za podpory našich menovopolitických opatrení, pokračujúcej hospodárskej expanzie, zodpovedajúcej absorpcie nevyužitých kapacít a zrýchľovania mzdového rastu.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 sa v júni 2018 zvýšila z májových 4,0 % na 4,4 %. Rast agregátu M3 i naďalej ťaží z vplyvu menovopolitických opatrení ECB a nízkych oportunitných nákladov držby najlikvidnejších vkladov. K rastu peňažnej zásoby naďalej najväčšou mierou prispieval menový agregát M1.

Oživovanie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám sa v júni 2018 zvýšila na 4,1 % (z 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala nezmenená na úrovni 2,9 %. Prieskum bankových úverov v eurozóne za druhý štvrťrok 2018 naznačuje, že k úverovému rastu naďalej prispieva uvoľňovanie úverových podmienok a rastúci dopyt vo všetkých úverových kategóriách.

Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, k prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a k stimulácii úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy celkovo potvrdzuje, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte, si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenia produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, prebiehajúca plošná hospodárska expanzia je dôvodom na doplnenie fiškálnych rezerv, predovšetkým v prípade krajín s naďalej vysokou hladinou zadlženia verejnej správy. Všetkým krajinám by pomohlo zintenzívniť snahy o viac rastové zloženie verejných financií. Dôsledné, transparentné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov naliehavo vyzýva na prijatie konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá