Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Mario Draghi, prezident ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB,
Frankfurt nad Mohanem, 26. července 2018

Dámy a pánové, panu viceprezidentovi i mně je velkým potěšením vás přivítat na této tiskové konferenci. Nyní vás budeme informovat o výsledku dnešního zasedání Rady guvernérů.

Na základě našich pravidelných hospodářských a měnových analýz jsme se rozhodli ponechat základní úrokové sazby ECB beze změny. Nadále očekáváme, že zůstanou na současné úrovni alespoň do léta 2019 a v každém případě tak dlouho, jak bude nezbytné, aby se nadále inflace udržitelným způsobem přibližovala k hodnotám, které jsou ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.

Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, budeme pokračovat v čistých nákupech v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) ve stávajícím měsíčním objemu 30 mld. EUR do konce září 2018. Poté očekáváme, že pokud přicházející údaje potvrdí náš střednědobý inflační výhled, snížíme do konce prosince 2018 měsíční objem čistých nákupů aktiv na 15 mld. EUR a následně čisté nákupy ukončíme. Hodláme reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu po skončení našich čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude potřebné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

I když nejistoty znatelně související s prostředím světového obchodu zůstávají výrazné, informace, které jsou k dispozici od našeho posledního měnověpolitického zasedání, naznačují, že hospodářství eurozóny sleduje trend solidního a plošného růstu. Síla ekonomiky potvrzuje naši důvěru, že udržitelné přibližování inflace k našemu cíli bude v dalším období pokračovat a udrží se i po postupném ukončování našich čistých nákupů aktiv. Je však stále třeba značné měnověpolitické stimulace s cílem podpořit další růst domácích cenových tlaků a vývoj celkové inflace ve střednědobém výhledu. Tuto podporu budou nadále poskytovat čisté nákupy aktiv do konce roku, značný objem nakoupených aktiv a související reinvestice i naše posílená signalizace v oblasti základních úrokových sazeb ECB. Rada guvernérů je v každém případě připravena upravit podle potřeby veškeré své nástroje, aby zajistila, že inflace bude udržitelným způsobem nadále směřovat k jejímu inflačnímu cíli.

Nyní bych rád podrobněji vysvětlil naše hodnocení, nejprve pokud jde o ekonomickou analýzu. Tempo mezičtvrtletního růstu reálného HDP zmírnilo v prvním čtvrtletí 2018 na 0,4 %, oproti 0,7 % v předchozích třech čtvrtletích. Toto zvolnění odráží návrat z velmi vysokých úrovní růstu v roce 2017 a souvisí především se slabším impulzem z dříve výrazně silného zahraničního obchodu umocněným růstem nejistoty a některými dočasnými faktory a vlivy na straně nabídky na domácí i světové úrovni. Aktuální hospodářské ukazatele a výsledky výběrových šetření se stabilizovaly a nadále ukazují na probíhající solidní a plošný hospodářský růst, který odpovídá makroekonomickým projekcím pro eurozónu z června 2018, které sestavili odborníci Eurosystému. Naše měnověpolitická opatření, která usnadnila proces snižování zadluženosti, nadále podporují domácí poptávku. Probíhající růst zaměstnanosti, který částečně odráží dřívější reformy na trzích práce a rostoucí bohatství domácností, podporuje soukromou spotřebu. Příznivé podmínky financování, rostoucí ziskovost podniků a solidní poptávka podporují podnikatelské investice. Investice do rezidenčních nemovitostí zůstávají značné. Navíc se očekává, že plošný růst poptávky ve světě bude pokračovat a bude tak impulzem pro vývoz z eurozóny.

Rizika pro výhled hospodářského růstu eurozóny lze stále hodnotit jako víceméně vyrovnaná. Nadále je přítomná výrazná nejistota související s celosvětovými faktory, zejména s hrozbou zvýšeného ochranářství. Navíc je třeba nadále sledovat riziko přetrvávající zvýšené volatility na finančních trzích.

Meziroční inflace v eurozóně měřená HICP v červnu 2018 vzrostla na 2,0 % poté, co v květnu dosáhla 1,9 %, což odráží především vyšší růst cen energií a potravin. Na základě aktuálních cen futures na ropu se meziroční míra celkové inflace bude po zbytek roku pravděpodobně pohybovat kolem současné úrovně. I když zůstávají hodnoty jádrové inflace obecně nevýrazné, oproti dřívějším nízkým úrovním zaznamenávají růst. Domácí nákladové tlaky posilují a rozšiřují se vzhledem k vysokým mírám využití kapacit a napjatějším podmínkám na trzích práce. Nejistota související s výhledem inflace se snižuje. Pokud jde o další vývoj, jádrová inflace by se měla ke konci roku zvýšit a poté ve střednědobém výhledu růst postupně, v čemž by ji měla podporovat naše měnověpolitická opatření, pokračující hospodářský růst, odpovídající absorpce nevyužitých kapacit a posilující tempo růstu mezd.

Pokud jde o měnovou analýzu, tempo růstu širokých peněz (M3) v červnu 2018 posílilo na 4,4 % poté, co v květnu činilo 4,0 %. Růst agregátu M3 nadále těží z vlivu měnověpolitických opatření ECB a nízkých nákladů příležitosti spojených s držbou nejlikvidnějších vkladů. Úzký peněžní agregát M1 byl nadále hlavním přispěvatelem tempa růstu širokých peněz.

Pokračuje oživení tempa růstu úvěrů poskytovaných soukromému sektoru pozorované od začátku roku 2014. Meziroční tempo růstu úvěrů nefinančním podnikům vzrostlo v červnu 2018 na 4,1 % oproti 3,7 % v předešlém měsíci, zatímco meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem zůstalo beze změny na úrovni 2,9 %. Průzkum bankovních úvěrů v eurozóně za druhé čtvrtletí 2018 naznačuje, že růst objemu úvěrů je nadále podporován uvolněním úvěrových standardů a rostoucí poptávkou ve všech úvěrových kategoriích.

Promítání opatření měnové politiky uplatňovaných od června 2014 nadále výrazně podporuje úvěrové podmínky pro podniky a domácnosti, přístup k financování – zejména pro malé a střední podniky – i úvěrové toky v celé eurozóně.

Porovnání výsledků ekonomické analýzy se signály z měnové analýzy tedy potvrdilo, že aby se nadále udržitelným způsobem přibližovaly míry inflace ke střednědobým hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, je nadále zapotřebí výrazný stupeň měnové akomodace.

Mají-li naše měnověpolitická opatření přinést maximální užitek, musí ke zvyšování dlouhodobějšího růstového potenciálu a k omezení zranitelných míst přispět ostatní oblasti politiky rozhodnějším způsobem. V zemích eurozóny je třeba výrazně zintenzivnit provádění strukturálních reforem s cílem zvýšit odolnost, snížit strukturální nezaměstnanost a zvýšit produktivitu a růstový potenciál v eurozóně. Pokud jde o fiskální politiku, stávající plošná expanze vyžaduje obnovení fiskálních rezerv. Důležité je to zejména v zemích, kde zůstává vládní dluh vysoký. Všem zemím by prospělo zintenzivnění snah o dosažení více prorůstového složení veřejných financí. Pro posílení odolnosti ekonomiky eurozóny má nadále prvořadý význam úplné, transparentní a konzistentní uplatňování Paktu stability a růstu a postupu při makroekonomické nerovnováze, a to v čase i napříč zeměmi. Zlepšení fungování Hospodářské a měnové unie zůstává jednou z priorit. Rada guvernérů vyzývá k přijetí konkrétních a rozhodných kroků k dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.

Nyní rádi zodpovíme vaše dotazy.

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média