Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 август 2008 г.

26 август 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 22 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 22 август 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 169,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват спад от 0,2 млрд. евро до 109,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 6,5 млрд. евро до 683,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,6 млрд. евро до 51,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 25,1 млрд. евро до 450,9 млрд. евро. На 20 август 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 176 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 151 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 18,6 млрд. евро до 214,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 282 −22
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 998 −613
2.1 Вземания от МВФ 9 291 29
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 707 −642
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 58 425 −708
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 807 −481
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 807 −481
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 451 016 −25 072
5.1 Основни операции по рефинансиране 151 000 −25 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 012 5
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −75
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 37 259 333
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 788 −223
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 457 1
9 Други активи 380 925 1 535
Общо активи 1 434 957 −25 250
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 683 725 −6 465
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 214 351 −18 505
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 214 258 −18 554
2.2 Депозитно улеснение 90 49
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 127 −21
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 58 389 848
5.1 Сектор „Държавно управление“ 51 433 612
5.2 Други задължения 6 956 236
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 81 421 −290
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 329 163
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 283 −1 165
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 283 −1 165
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 148 175 185
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 673 0
Общо пасиви 1 434 957 −25 250

Данни за контакт за медиите