Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 augustus 2008

26 augustus 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 22 augustus 2008 was de daling van EUR 22 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, en een netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard tot EUR 169,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 109,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,5 miljard naar EUR 683,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 51,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 25,1 miljard naar EUR 450,9 miljard. Op woensdag 20 augustus 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 176 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 151 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,6 miljard naar EUR 214,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.282 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.998 −613
2.1 Vorderingen op het IMF 9.291 29
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.707 −642
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 58.425 −708
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.807 −481
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.807 −481
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 451.016 −25.072
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 151.000 −25.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.012 5
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −75
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.259 333
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.788 −223
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.457 1
9 Overige activa 380.925 1.535
Totaal activa 1.434.957 −25.250
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 683.725 −6.465
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 214.351 −18.505
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 214.258 −18.554
2.2 Depositofaciliteit 90 49
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 −21
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.389 848
5.1 Overheid 51.433 612
5.2 Overige verplichtingen 6.956 236
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.421 −290
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.329 163
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.283 −1.165
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.283 −1.165
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 148.175 185
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.673 0
Totaal passiva 1.434.957 −25.250

Contactpersonen voor de media