Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 22. augustā

2008. gada 26. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 22. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 22 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 169.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 109.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.5 mljrd. euro (līdz 683.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 51.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 25.1 mljrd. euro (līdz 450.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 20. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 176 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 151 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.6 mljrd. euro (līdz 214.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,282 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,998 −613
2.1 SVF debitoru parādi 9,291 29
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,707 −642
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 58,425 −708
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,807 −481
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,807 −481
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 451,016 −25,072
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 151,000 −25,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,012 5
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −75
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 37,259 333
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 109,788 −223
8 Valdības parāds euro 37,457 1
9 Pārējie aktīvi 380,925 1,535
Kopā aktīvi 1,434,957 −25,250
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 683,725 −6,465
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 214,351 −18,505
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 214,258 −18,554
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 90 49
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 −21
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 58,389 848
5.1 Saistības pret valdību 51,433 612
5.2 Pārējās saistības 6,956 236
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 81,421 −290
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,329 163
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,283 −1,165
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,283 −1,165
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 148,175 185
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,673 0
Kopā pasīvi 1,434,957 −25,250

Kontaktinformācija presei