Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 sierpnia 2008 r.

26 sierpnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 22 sierpnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 22 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 169,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 109,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,5 mld euro do poziomu 683,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 51,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 25,1 mld euro do poziomu 450,9 mld euro. W środę 20 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 176 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 151 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,6 mld euro do poziomu 214,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.282 −22
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 135.998 −613
2.1 Należności od MFW 9.291 29
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.707 −642
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 58.425 −708
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.807 −481
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.807 −481
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 451.016 −25.072
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 151.000 −25.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.012 5
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −75
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 37.259 333
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 109.788 −223
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.457 1
9 Pozostałe aktywa 380.925 1.535
Aktywa razem 1.434.957 −25.250
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 683.725 −6.465
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 214.351 −18.505
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 214.258 −18.554
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 90 49
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 −21
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 58.389 848
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 51.433 612
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.956 236
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 81.421 −290
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.329 163
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.283 −1.165
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.283 −1.165
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 148.175 185
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.673 0
Pasywa razem 1.434.957 −25.250

Kontakt z mediami