Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. srpnu 2008

26. srpna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. srpna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,3 mld. EUR na 169,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,2 mld. EUR na 109,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 6,5 mld. EUR na 683,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 51,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 25,1 mld. EUR na 450,9 mld. EUR. Ve středu 20. srpna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 176 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 151 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s předchozím týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy zůstala prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,6 mld. EUR na 214,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 282 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 998 −613
2.1 Pohledávky za MMF 9 291 29
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 707 −642
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 58 425 −708
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 807 −481
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 807 −481
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 451 016 −25 072
5.1 Hlavní refinanční operace 151 000 −25 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 012 5
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −75
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 259 333
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 109 788 −223
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 457 1
9 Ostatní aktiva 380 925 1 535
Aktiva celkem 1 434 957 −25 250
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 683 725 −6 465
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 214 351 −18 505
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 214 258 −18 554
2.2 Vkladová facilita 90 49
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 −21
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 58 389 848
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 51 433 612
5.2 Ostatní závazky 6 956 236
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 81 421 −290
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 329 163
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 283 −1 165
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 283 −1 165
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 148 175 185
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 673 0
Pasiva celkem 1 434 957 −25 250

Kontakty pro média