Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. augustu 2008

26. augusta 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. augusta 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 22 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 169,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,2 mld. EUR na 109,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 6,5 mld. EUR na 683,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 51,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 25,1mld. EUR na 450,9 mld. EUR. V stredu 20. augusta 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 176 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 151 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18,6 mld. EUR na 214,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 282 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 998 −613
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 291 29
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 707 −642
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 58 425 −708
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 807 −481
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 807 −481
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 451 016 −25 072
5.1 Hlavné refinančné obchody 151 000 −25 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 012 5
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −75
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 259 333
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 109 788 −223
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 457 1
9 Ostatné aktíva 380 925 1 535
Úhrn aktív 1 434 957 −25 250
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 683 725 −6 465
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 214 351 −18 505
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 214 258 −18 554
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 90 49
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 −21
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 58 389 848
5.1 Verejná správa 51 433 612
5.2 Ostatné záväzky 6 956 236
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 81 421 −290
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 329 163
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 283 −1 165
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 283 −1 165
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 148 175 185
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 673 0
Úhrn pasív 1 434 957 −25 250

Kontakt pre médiá