Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

27 юли 2023 г.

Инфлацията продължава да спада, но все още се очаква да остане твърде висока твърде дълго. Управителният съвет е решен да осигури нейното своевременно връщане към средносрочното целево равнище от 2%. Ето защо днес той реши да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ.

Днешното увеличение отразява неговата оценка на перспективата за инфлацията, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Развитието на събитията от последното заседание насам потвърждава очакването, че инфлацията ще намалее още до края на годината, но ще остане продължително време над целевото равнище. Макар че при някои показатели се наблюдават признаци на отслабване, основната инфлация остава като цяло висока. Предишните повишения на лихвените проценти продължават да намират силно отражение: условията за финансиране бяха затегнати допълнително и все повече потискат търсенето, а това е важен фактор за връщането на инфлацията към целевото ниво.

Бъдещите решения на Управителния съвет ще осигурят достатъчно рестриктивно равнище на основните лихвени проценти на ЕЦБ толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%. Той ще продължи да прилага основан на данните подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, неговите решения за лихвените проценти ще продължат да се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.

Управителният съвет реши също така олихвяването на минималните резерви да бъде на равнище от 0%. Това решение ще поддържа ефикасността на паричната политика, запазвайки сегашната степен на контрол над нейната ориентация и осигурявайки пълно предаване на решенията за лихвените проценти към паричните пазари. Същевременно то ще подобри ефективността на паричната политика, като намали общия размер на дължимите по резервите лихви, така че да се прилага целесъобразната позиция на паричната политика.

Подробна информация за промяната в олихвяването на минималните резерви е представена в отделно прессъобщение, което ще бъде публикувано в 15:45 ч. централноевропейско време.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 4,25%, 4,50% и 3,75%, считано от 2 август 2023 г.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано по такъв начин, че да не се допусне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и текущото им погасяване допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите