Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

27 lipca 2023

Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych.

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych odzwierciedla przeprowadzoną przez Radę Prezesów ocenę perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji od poprzedniego posiedzenia, przewiduje się, że inflacja do końca roku jeszcze spadnie, lecz przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. Chociaż część wskaźników wykazuje oznaki osłabienia, inflacja bazowa w ujęciu łącznym pozostaje wysoka. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż mocno oddziałują na gospodarkę: warunki finansowania, które ponownie się zacieśniły, coraz bardziej osłabiają popyt, a przez to istotnie przyczyniają się do sprowadzania inflacji do docelowego poziomu.

Celem przyszłych decyzji Rady Prezesów będzie zapewnienie, by podstawowe stopy procentowe EBC znajdowały się na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych nadal będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej.

Rada Prezesów zdecydowała także, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0%. Ta decyzja zabezpieczy skuteczną transmisję polityki pieniężnej przez utrzymanie obecnego stopnia kontroli nad nastawieniem polityki pieniężnej oraz zapewnienie pełnego oddziaływania decyzji w sprawie stóp procentowych na rynki pieniężne. Jednocześnie poprawi się efektywność polityki pieniężnej, ponieważ zmniejszą się łączne odsetki z tytułu rezerw płacone w ramach realizacji odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany oprocentowania rezerw obowiązkowych zawarto w osobnym komunikacie prasowym, który ukaże się o godz. 15.45 CET.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,25%, 4,50% oraz 3,75%, ze skutkiem od 2 sierpnia 2023.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja powróci do docelowego poziomu 2% w średnim okresie, i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat do utrzymania stabilności cen.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami