Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

27. júla 2023

Inflácia ďalej klesá, no stále sa očakáva, že zostane príliš dlho na príliš vysokej úrovni. Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Dnes sa preto rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov.

Dnešné zvýšenie sadzieb odráža hodnotenie Rady guvernérov týkajúce sa inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Vývoj od posledného zasadania podporuje očakávanie, že inflácia bude počas zvyšku roka ďalej klesať, ale zostane nad cieľovou úrovňou dlhší čas. Hoci niektoré ukazovatele vykazujú známky zmierňovania, základná inflácia zostáva celkovo vysoká. Transmisia doterajšieho zvyšovania úrokových sadzieb je naďalej výrazná: podmienky financovania sa opäť sprísnili a v čoraz väčšej miere tlmia dopyt, čo je dôležitý faktor návratu inflácie späť k cieľovej úrovni.

Budúce rozhodnutia Rady guvernérov zabezpečia, aby kľúčové úrokové sadzby ECB boli na dostatočne reštriktívnej úrovni až dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie včasného návratu inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi. Jej rozhodnutia o úrokových sadzbách budú predovšetkým naďalej vychádzať z jej hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky.

Rada guvernérov zároveň rozhodla o stanovení výšky úročenia povinných minimálnych rezerv na 0 %. Toto rozhodnutie zachová účinnosť menovej politiky udržaním aktuálneho stupňa kontroly nad nastavením menovej politiky a zabezpečením plného premietania rozhodnutí o úrokových sadzbách do peňažných trhov. Zároveň zlepší efektívnosť menovej politiky znížením celkového objemu úrokov, ktoré je potrebné odvádzať z rezerv v záujme implementácie primeraného nastavenia menovej politiky.

Podrobné informácie o zmene úročenia povinných minimálnych rezerv sú v osobitnej tlačovej správe, ktorá má byť zverejnená o 15:45 h SEČ.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 2. augusta 2023 zvyšujú na 4,25 %, 4,50 % a 3,75 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Objem portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) sa postupným a predvídateľným tempom znižuje, keďže Eurosystém už istinu zo splatených cenných papierov nereinvestuje v plnej výške.

Pokiaľ ide o núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Počas splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne prehodnocovať úlohu cielených refinančných operácií a ich priebežného splácania v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky okrem toho umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá