SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

27. juli 2023

Inflationen falder fortsat, men den forventes stadig at forblive for høj i for lang tid. Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Det besluttede derfor i dag at forhøje ECB's tre officielle renter med 25 basispoint.

Dagens renteforhøjelser afspejler Styrelsesrådets vurdering af inflationsudsigterne, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission. Udviklingen siden det foregående møde støtter forventningerne om, at inflationen vil falde yderligere resten af året, men vil forblive over målet i en længere periode. Nogle mål viser tegn på bedring, men den underliggende inflation er generelt stadig høj. De tidligere renteforhøjelser slår fortsat kraftigt igennem: Finansieringsforholdene er blevet strammet igen og dæmper i stigende grad efterspørgslen, hvilket er en vigtig faktor for at bringe inflationen tilbage til målet.

Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at ECB's officielle renter fastsættes på et niveau, der er tilstrækkeligt restriktivt, så længe det er nødvendigt for rettidigt at bringe inflationen tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når det fastlægger niveauet for og varigheden af disse restriktive tiltag. Styrelsesrådets rentebeslutninger baseres på en vurdering af inflationsudsigterne med udgangspunkt i nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission.

Styrelsesrådet besluttede også, at mindstereserverne skal forrentes med 0 pct. Med denne beslutning opretholdes pengepolitikkens effektivitet, idet den nuværende kontrol over pengepolitikken bevares, og det sikres, at rentebeslutningerne fuldt ud slår igennem på pengemarkederne. Dette vil samtidig forbedre pengepolitikkens effektivitet, idet den samlede rente, der skal betales på reserverne for at gennemføre den passende pengepolitiske linje, reduceres.

De nærmere detaljer om ændringen af forrentningen af mindstereserver er beskrevet i en særskilt pressemeddelelse, som offentliggøres kl. 15.45 CET.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet besluttede at forhøje ECB's tre officielle renter med 25 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forhøjes således til henholdsvis 4,25 pct., 4,50 pct. og 3,75 pct. med virkning fra 2. august 2023.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder.

For så vidt angår PEPP vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug med henblik på at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt