Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

27 juli 2023

Inflationen fortsätter att gå ner men beräknas fortfarande vara alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet beslutade därför idag att höja de tre styrräntorna med 25 punkter.

Dagens räntehöjningar återspeglar ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. Utveckling sedan det senaste sammanträdet stöder förväntningen om att inflationen kommer att dämpas ytterligare under resten av året men ligga kvar över målet under en utdragen tidsperiod. Även om vissa måtta visar tecken på att lätta är den underliggande inflationen överlag fortsatt hög. De tidigare räntehöjningarna fortsätter att med kraft slå igenom. Finansieringsförhållandena har stramats åt igen och dämpar alltmer efterfrågan. Det är en viktig faktor för att få tillbaka inflationen till målet.

ECB-rådets framtida räntebeslut kommer att säkerställa att ECB:s styrräntor sätts på tillräckligt restriktiva nivåer så länge som är nödvändigt för att inom rimlig tid återföra inflationen till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer räntebesluten även fortsättningsvis att baseras på bedömningen av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB-rådet beslutade också om noll procents förräntning på minimireserver. Detta beslut kommer att bevara penningpolitikens effektivitet genom att bibehålla den aktuella penningpolitiska graden av kontroll över den penningpolitiska inriktningen och säkerställa att räntebesluten fullt ut når penningmarknaderna. Det kommer samtidigt att förbättra penningpolitikens effektivitet genom att reducera det totala räntebelopp som behöver betalas på reserver i syfte att implementera den lämpliga inriktningen.

Information om ändring av förräntning på minimireserver ges i ett separat pressmeddelande som publiceras kl.15.45 CET.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja de tre styrräntorna med 25 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 4,25 procent, 4,50 % respektive 3,75 % fr.o.m. den 2 augusti 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt eftersom Eurosystemet inte längre återinvesterar värdepapper som förfaller.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska inriktningen.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media