Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

26 oktober 2017

Vid dagens sammanträde tog ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor även fortsättningsvis kommer att ligga kvar på sina nuvarande nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken nettotillgångsköpen kommer att pågå.

2) Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder kommer köpen av tillgångar inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) att fortsätta i nuvarande takt på 60 miljarder euro per månad fram till slutet av december 2017. Från och med januari 2018 är avsikten att nettotillgångsköpen fortsätter i en månatlig takt av 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. Skulle utsikterna bli mindre gynnsamma eller om de finansiella förutsättningarna visar sig oförenliga med den fortsatta utvecklingen mot en varaktig justering av inflationsbanan är ECB-rådet redo att utöka APP-programmet vad gäller storlek och/eller varaktighet.

3) Eurosystemet kommer att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper som förvärvats inom ramen för APP-programmet under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt. Detta kommer att bidra till både gynnsamma likviditetsförhållanden och till en lämplig penningpolitisk inriktning.

4) De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader kommer att fortsätta genomföras i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge som det är nödvändigt och åtminstone till slutet av den sista uppfyllandeperioden 2019.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media