PRESSMEDDELANDE

ECB-yttrande över utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion

17 mars 2005

Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Lorenzo Bini Smaghi, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Efter detta yttrande från ECB och ett yttrande från Europaparlamentet skall den nya direktionsledamoten tillsättas genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar, på stats- eller regeringschefsnivå, i de medlemsstater som antagit den gemensamma valutan.

ECB:s yttrande offentliggörs inom kort i Europeiska unionens officiella tidning, och finns på ECB:s webbplats på alla gemenskapens officiella språk.

Kontakt för media