Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Långa räntor för bedömning av konvergens i de anslutande länderna

29 april 2004

Idag offentliggjorde för första gången Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen (Eurostat) statistik över de långa räntorna för de tio anslutande länder som blir medlemmar i Europeiska unionen (EU) den 1 maj 2004.

För närvarande finns harmoniserade långa räntor tillgängliga för nio av de anslutande länderna. Dessa räntor kommer att användas för att bedöma vilken grad av konvergens som dessa länder har uppnått i enlighet med artikel 121 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (fördraget). Samtidigt offentliggörs en separat ränteindikator för Estland. Denna indikator kommer att följas ingående och ersätts när en bättre indikator för långa räntor blir tillgänglig.

Räntesatserna har definierats gemensamt av Europeiska centralbanken, de nationella centralbankerna i de anslutande länderna och Europeiska kommissionen (Eurostat). För närvarande visas månadsvisa serier för perioden från februari 2003 till februari 2004. Denna statistik kommer att uppdateras varje månad både på Europeiska centralbankens och på kommissionens (Eurostat) webbplats.

Enligt artikel 121 i fördraget är konvergens av de långa räntorna ett av kriterierna för att bedöma graden av hög och varaktig konvergens för ekonomisk och monetär union (EMU). Artikel 4 i protokollet om konvergenskriterierna, som bifogats fördraget, anger att räntesatserna skall beräknas på grundval av långa statsobligationer eller jämförbara värdepapper. Det statistiska ramverket för de anslutande länderna följer samma principer som för de nuvarande EU-staterna inför upptakten till etapp tre i EMU.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media