Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2010

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target2-säkerheter - lägesrapport

Den 18 november 2010 granskade ECB-rådet läget för programmet Target2-värdepapper. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Årlig översikt över finansiell stabilitet, december 2010

Den 18 november 2010 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – December 2010”, som ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera negativa störningar och undersöker de huvudsakliga riskerna för och sårbarheten hos finanssystemets stabilitet. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats under mitten av december 2010.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstituts åtaganden

Den 2 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministern i Irland (CON/2010/75).

ECB:s yttrande om ändringar av konstitutionen och lagstiftningslagen som har betydelse för Magyar Nemzeti banks lagstiftningsarbete

Den 3 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för offentlig administration och rättliga frågor (CON/2010/76).

ECB:s yttrande om ändringar av ramverket för penningpolitiska transaktioner i Lettland för att ytterligare harmonisera detta med eurosystemet

Den 5 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av chefen för Latvijas Banka (CON/2010/77).

ECB:s yttrande om ändringar i lagstiftningen om ställande av finansiell säkerhet när det gäller kreditfordringar

Den 5 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Luxemburg (CON/2010/78).

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Bulgarien

Den 10 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Bulgarien (CON/2010/79).

ECB:s yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget

Den 12 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av talmannen i Portugals parlament (CON/2010/80).

ECB:s yttrande om hypotekskassor i Polen

Den 15 november 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det polska parlamentet (CON/2010/81).

Organisationsstyrning

Ordförande för riskhanteringskommittén

Den 4 november 2010 utnämnde ECB-rådet Carlos Bernadell till ordförande för riskhanteringskommittén med omedelbar verkan. Carlos Bernadell är f.n. chef för avdelningen för riskhantering. Kommittén upprättades av ECB-rådet, i enlighet med artikel 9.1 arbetsordningen för ECB, den 16 september 2010. Carlos Bernadells förordnande som ordförande för riskhanteringskommittén löper ut den 31 augusti 2013, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2010 för tre år.

Omarbetning av den rättsliga ramen för ECB:s redovisning

Den 11 november 2010 antog ECB-rådet ECB:s riktlinje om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (omarbetning) (ECB/2010/20) och ECB:s beslut om ECB:s årsbokslut (omarbetning) (ECB/2010/21) De två rättsakterna införlivar tekniska och redaktionella ändringar till de rättsakter som är i kraft, riktlinje ECB/2006/16 och beslut ECB/2006/17, som därmed omarbetas. Båda rättsakterna publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media